Звіт

директора Деснянського НВК Римарєва К.Є.

за 2020-2021 навчальний рік.

У своїй діяльності директор керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», та «Про повну загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом Деснянського НВК, іншими законодавчими документами, які регламентують роботу навчального закладу.

При звітуванні директор керується Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.

Опорний заклад «Деснянський навчально-виховний комплекс «гімназія- загальноосвітня школа І ступеня» Деснянської селищної ради Чернігівської області створений за рішенням сесії Деснянської селищної ради від 24 травня 2018 року і має у своєму складі наступні структурні підрозділи: школа І ступеня (1-4 класи), гімназія (5-11 класи), а також Морівська філія_І-ІІ ступенів (1-9 класи). Проектна потужність закладу 1600 учнів. До Деснянського НВК у 2020-2021 навчальному році організований підвіз учнів із навколишніх сіл не здійснювався.

Заклад забезпечує рівні умови доступу до повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти, як дітей Деснянської ОТГ, так і інших громад. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття якісної освіти.

Заклад має власний Статут, Положення про Морівську філію, Герб, Прапор, Гімн, веб-сайт (http://desna-nvk.edukit.cn.ua/) та сторінку у Фейсбуці.

В опорному закладі працює 80 педагогів.

З них :

- спеціалістів вищої категорії – 53;

- спеціалістів І категорії - 8;

- спеціалістів ІІ категорії – 7;

- спеціалістів – 1;

- вчителі, які мають звання «старший учитель» – 34;

- вчителі, які мають звання «вчитель – методист» - 11;

- вчителі, які нагороджені знаком «Відмінник освіти» - 7;

- вчителі, які нагороджені знаком «Василь Сухомлинський» - 4;

- мають розряд – 4;

Педагоги діляться на сім предметно-методичних комісій:

- ПМК вчителів початкової ланки «Інтелект»;

- ПМК вчителів початкової ланки;

- ПМК вчителів української філології ;

- ПМК вчителів іноземної філології;

- ПМК вчителів фізико-математичного циклу;

- ПМК вчителів фізично-естетичного циклу;

- ПМК вчителів природничо – історичного циклу.

Крім педагогічних працівників в закладі працює 35 непедагогічних працівників різного профілю.

Із 115 членів трудового колективу Опорного закладу 112 є членами первинної профспілкової організації.

В Опорному закладі у 2020-2021 навчальному році навчалось 918 учнів: 877 в Десні і 41 в Морівській філії. В Десні: 362 в початковій школі і 515 в гімназії. Здобувачі освіти поділялися на 14 класів з 1 по 4-й в початковій школі і на 22 класи в гімназії. В Морівській філії 4 класи і 2 класи-комплекти.

В опорному закладі діти навчаються в 34-х навчальних кабінетах, 95% з яких обладнані згідно сучасних вимог комп’ютерною технікою, багатофункціональними пристроями 3*1, сучасними LED телевізорами, проекторами тощо. Три перших, чотири кабінети других та три кабінети третіх класів відремонтовані, переобладнані і забезпечені сучасною технікою згідно вимог Нової Української Школи. Серед кабінетів можна виділити кабінети біології, хімії, географії і фізики, що були відремонтовані, забезпечені новітнім обладнанням і технікою в 2018 році. В закладі також працюють чотири кабінети інформатики в старшій школі і один створено в початковій, чотири технологічні майстерні, спортивний зал, кабінет хореографії, мистецтва та інші предметні кабінети. Крім того до послуг здобувачів освіти бібліотека, медіатека, ресурсна кімната, кабінет психолога, логопедичний кабінет, парламентська кімната, мала актова зала, велика актова зала, медичний кабінет, буфет та їдальня.

У 8 та 9 класах гімназії діти поглиблено, за заявами батьківських громад цих класів, вивчають математику, українську мову і літературу, англійську мову, історію.

З 10 класу іде поділ по наступних профілях навчання: математичний, української філології, іноземної філології та історичний.

З метою реалізаціїдержавноїполітикищодозабезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, якіпотребуютькорекціїрозвитку та здобуттяякісноїосвіти, інтеграціїїх у суспільствов 2020-2021 навчальномуроціінклюзивнимнавчаннямбулоохоплено 8учнівшколи. Дітиздобувалиосвіту на базі 6 інклюзивнихкласів з урахуванняміндивідуальнихособливостейнавчально-пізнавальноїдіяльності.

Освітнядіяльність у класах з інклюзивнимнавчаннямбуласпрямована на реалізаціюзавдань:

- вироблення в учнів з особливимиосвітніми потребами соціальнихнавичок та вдосконаленнясоціальноївзаємодіївдома та в школі (удосконаленнянавичокспілкування, вмінняспівпрацювати);

-здобуттядітьми з особливимиосвітніми потребами відповідногорівняосвіти у середовищіоднолітківзгідно з Державним стандартом загальноїсередньоїосвіти;

- розвитокконцентраціїта обсягууваги, розвитокдовільноїувагиучнів;

-розвитокпізнавальнихпроцесів за допомогою активного включеннядітей з особливимиосвітніми потребами до освітньогопроцесу та проведеннякорекційно-розвиткових занять;

- формуваннянавичокдисциплінованості, організованості, вольовоїрегуляції, уміннядіяти за зразком;

- створенняемоційно – комфортноїатмосфери в шкільномуколективі;

- забезпечення диференційованого психолого – педагогічногосупроводу;

- наданняконсультативноїдопомогисім’ям, яківиховуютьдітей з особливимиосвітніми потребами, залученнябатьків до розробки індивідуальнихпрограмнавчання;

- формуваннянавичоквзаємодіїдітей з особливими потребами з іншимиучнямиу класнихколективах.

В закладі створено команду психолого-педагогічногосупроводу для дітей з особливимиосвітніми потребами. В групуфахівціввходять заступник директора з навчально-виховноїроботи, психолог школи, вчитель-логопед., вчитель-дефектолог, педагоги, якіпрацюють в інклюзивнихкласах, асистентивчителів . Команда разом з батьками учнів, згідновисновку ІРЦ розробляє на рікіндивідуальнупрограмурозвиткузгідноякоїздійснювалосьнавчаннякожноїдитини з особливимиосвітніми потребами.

Заклад є учасником проекту «Інтелект України». З першого по восьмий клас, а значить один з класів паралелі, а їх зазвичай три або чотири, є учасниками цього проекту (сутність якого полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці, розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви та уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо).

До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач.

В тому навчального році один із других класів став учасником проекту «На крилах успіху».

Розглянемо статистичні дані щодо якості освіти в 2019-2020 навчальному році:

1. Закінчило 2020-2021 н.р. всього учнів – 877

2. Закінчило 2020-2021 н.р. на “7-12” балів 314 учнів, 50,6 %:

3. Навчається на “4-6” балів – 4 уч., 0,6%

4. Навчається на "1-3” бали немає

5. Навчається на “10-12” балів 74 уч., 11,9 %

6. Претендентів на медаль всього учнів: 6 ≈ 10,5 %

З них:

Золоту - 5 ≈ 8,8 %

Срібну – 1 ≈ 1,7 %

7. Отримало свідоцтва з відзнакою 3 ≈ 3,9 %

8. Нагороджено Похвальним листом всього учнів: 627≈ 13,7 %

9. Нагороджено Похвальною грамотою

«За особливі успіхи у вивченні окремих предметів»

учнів: 6 ≈ 10,5 %

10. Не отримало табель успішності у зв’язку із неатестацією - немає

Адміністрація закладу постійно здійснює контроль за навчальними досягненнями здобувачів освіти через моніторингове дослідження за такими напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання; встановлення рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання результатів підсумкових контрольних робіт та ДПА. Але відповідно до вимог постанови МОЗ №50 від 22.08.2020 р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови КМУ від 09 грудня 2020 р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови МОЗ № 04 від 23.04.2021р. « Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» наказу Міністерства освіти і науки України від 03.03.2021 року № 273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році», учні 4 та 9 класів звільнені від проходження ДПА.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020/2021 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказу по Деснянському НВК від 07.09.2020 №102 «Про організацію науково-методичної роботи у 2020-2021 навчальному році» тощо.Педагогічний колектив четвертий рік працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування громадянської компетентності як засобу соціалізації учнів та орієнтації на успіх». На етапі практичної реалізації науково-методичної проблеми ставилися наступні завдання:

1. Продовжити роботу по реалізації нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, розбудові Нової української школи, з використанням базових підходів, цінностей ОДГ/ОПЛ в освітньому процесі, формуванні загальнолюдських і демократичних цінностей особистості учнів, по вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів.

2. Сприяти активізації діяльності вчителів щодо поширення інноваційних технологій, вдосконаленню цифрових компетентностей, впровадженню елементів STEM-освіти в освітньому процесі.

3. Створювати умови для участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, надавати консультації педагогам з метою підвищення якості робіт.

4. Посилити роботу з обдарованими та здібними учнями шляхом організації активних учнівських досліджень, організації роботи факультативів та індивідуальних занять.

5. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу шляхом:

- забезпечення кожному здобувачу освіти рівного доступу до якісної освіти;

- здійснення постійного моніторингу показників роботи закладу та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

- забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;

- виховання громадянської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;

- дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

Методична робота була спрямована на підвищення
ефективності та результативності праці вчителів з використанням цінностей демократичної освіти; удосконалення їх професійної майстерності, зростання творчого потенціалу, активізації роботи методичних об’єднань над науково-методичною проблемою.

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою в закладі затверджено склад методичної ради, до якої входять керівник, його заступники, голови предметних методичних комісій, практичний психолог, соціальний педагог та вчителі - методисти. Методична рада розглядала питання теоретичного характеру:

1. Перспективи науково-методичної діяльності педагогів:

2. Визначення найважливіших педагогічних заходів.

3. Визначення системи підготовки до олімпіад.

4. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році (аналіз виконання плану підвищення кваліфікації)

5. Про впровадження концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» - наскрізні змістовні лінії

6. Професійний розвиток педагога. Професійні стандарти

Розглядалися питання ролі методичних комісій у розвитку творчості вчителів та учнів, про результати вивчення стану викладання предметів та рівня навчальних досягнень учнів, аналізувалися результати конкурсу-захисту учнівських робіт МАН, конкурсу «Учитель року», та результати участі у Всеукраїнських інтернет-олімпіадах. Моніторинг роботи вчителів над науково методичною проблемою відстежується на сторінці https://metodkabinet104.blogspot.com/2020/11/blog-post.html, що надає можливість простежити зміни, які відбуваються в освітньому процесі, матеріали і підстави для порівняння, аналізу, можливість побачити успіхи й недоліки в діяльності педагогічного колективу, внести корективи, спланувати подальшу роботу адміністрації, організувати науково-методичну роботу.

На педрадах розглядалися такі питання:

1. Інноваційна та експериментальна діяльність у навчальному закладі: погляд учителя, учня, адміністрації.

2. Використання інформаційно- комп’ютерних технологій у системі інтерактивного навчання в навчальному закладі.

3. Формування ціннісних орієнтирів та демократичних компетентностей у навчально-виховній діяльності.

З метою формування навичок роботи в системі демократичної освіти для вчителів були заплановані і проводилися:

- практичний семінар: «Інклюзивна освіта в умовах сучасної школи», «Впровадження концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

- психолого-педагогічний семінар: «Стрес і стрес-менеджмент учасників освітнього процесу»

- проблемний семінар: «Особливості використання методів та прийомів дистанційного навчання».

Провідну роль у реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано предметним методичним комісіям.

У 2020-2021 навчальному році, згідно планів роботи, усі предметно-методичні комісії вчителів спрямували свою роботу на підвищення фахової майстерності та розвиток творчої ініціативи вчителів, упровадження ефективних технологій навчання і виховання, створення умов для формування ключових компетентностей учнів та професійної компетентності педагогів. Підвищення фахового рівня вчителів проводилось шляхом вивчення й реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту, опрацювання новинок методичної літератури, проведення засідань ПМК з метою обміну досвідом, впровадження в освітній процес сучасних досягнень науки, педагогічної теорії.

Методична робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, дала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Більшість педагогів закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення різних предметів дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучені всі вчителі закладу. Значну роль у вирішенні поставлених завдань відіграє участь закладу в Програмі підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», у її пілотному проекті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти», під час якої ініціативна група наших учителів адаптувала і модифіковувала вправи з цього напрямку. Авторські вправи, розроблені вчителями закладу, увійшли у «Тулбокс» – міжнародну збірку напрацювань українсько – норвезького проекту «Демократична школа».

Творча група вчителів активно працювала над впровадженням демократичних цінностей та прав людини у навчально-виховний процес, спираючись на рекомендації посібника Ради Європи. Діяльність групи була спрямований на практичну реалізацію положень Концепції нової української школи.

Протягом 2020-2021 навчального року вчителі творчої групи активно працювали, впроваджуючи вправи з демократичної освіти на уроках, організовували і проводили індивідуальні і колективні консультації та тренінги з педагогами з ОДГ/ОПЛ, застосовували формувальне оцінювання в освітній процес. Творчою групою вчителів було проведено чотири засідання, на яких розглядалися основні принципи ОДГ/ОПЛ, методики їх реалізації в освітньому процесі , моделі інтерактивного та проблемного навчання.

Влітку 2020 року вчителі Костюченко Н.В. та Семків О.В. відвідали «Творчу майстерню по розробці вправ» ( Київ, Українське село), отримали досвід по розробці та впровадженню вправ з ОДГ/ ОПЛ.

У вересні 2020 р. вчителі Паньок В.П., Семків О.В., Римарєва Н.П., Дейко Л.М., взяли участь в он-лайн майстерні « По впровадженню і реалізації загальношкільних проектів» . Під час навчання було розроблено шкільний проект «Школа для всіх», який спрямований на адаптацію і соціалізацію дітей з ООП і створення для них сприятливого соціального середовища . В рамках розробки і впровадження проекту вчителі на уроках використовували вправи на емпатію і активно впроваджували їх в дитяче середовище. Костюченко Н.В. та Семків О.В. опублікували свої вправи на «Тулбоксі». Було заплановано провести «День Сонця» у квітні 2021року, але в зв’язку з карантином захід перенесено на наступний рік.

У лютому 2021р. проведено відкрите засідання творчої групи « Солодка майстерня демократії». На кожній солодкій зупинці були проведені вправи: « Вдягни капелюха», «Школа- живий організм». Під час вправ опрацьовано Закон"Про освіту", обговорено зміни, які мають відбутися у нашій школі для розвитку більш демократичного середовища і хто їх повинен втілювати у життя.

У травні 2021р відбувся день демократії у Деснянському НВК. Вчителі та учні взяли активну участь у заходах «Зростаємо в демократії» . Навчальний процес почався з креативного референдуму «Чи підтримуєте ви європейський вибір України?». Це був день шкільного врядування , де діти змогли побути в ролі директора та заступників НВК. Учні «керували» закладом протягом дня, відвідали відділ освіти з питанням налагодження партнерства між шкільним врядуванням і керівництвом Деснянської ТГ.

Були проведені ігри: "Країна гідності" ( Пуцова А.А.),"Що? Де? Коли?" (Паньок В.П., Полякова Л.М.),"Найрозумніший!"(КрижанівськаЛ.Г., Половецька С.М.), "Віват, Інтелект!" (Дейко Л.М., Паньок В.І.), "Рецепт демократії" (Прокопець Т.П.).

Вчителі-предметники Ромашова В.П.; Титок О.В.; Костюкевич В.К.;

Удянська О.А.; Лісогор Л.І.; МедянаІ.П.; Римарєва Н.П. продемонстрували впровадження демократичних вправ на уроках .

Початкова ланка в день демократії крокувала поряд. Вчителі молодшої школи Заболотна Т.М.; Шинкаренко Л.М.; Логвиненко Н.М.; Кудря Т.О.; Грицаєнко В.М.; Муха Л.Ф.; Гоцик Ю.В.; Костюченко Н.В.; Сердюк О.В.; Явтушинська В.В.; Чеботаєва Г.І., Лоєнко О.Д. провели цікаві демократичні вправи.

День демократії завершився створенням загальношкільного проєкту " Демократичне середовище очима дітей"(Семків О.В., Костюченко Н.В.), де взяли участь представники усіх класів.

Значну роль у методичній роботі відігравали творчі групи вчителів.

Головною метою роботи творчої «Від успіху в навчанні – до успіху в житті» групи була мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка, прогнозування процесу опанування інноваційних й інформаційних технологій навчання та впровадження коучингу в освітнє середовище, як інструменту особистісного й професійного розвитку.

В 2020-2021 навчальному році група перейшла до основного системно-організаційного етапу діяльності, а саме глибокого вивчення проблеми, колективного обговорення шляхів її розв’язання, розробки схем, рекомендацій, порад щодо застосування в практичній діяльності досягнень науки.

З метою підвищення професійної та інформаційної компетентності вчителів було проведено 3 засідання.

– засідання педагогічної студії «SMART – освіта ресурси та перспективи».

– практичне засідання «QR – код як сучасний метод подання інформації»; обмін досвіду використання в освітньому процесі спеціалізованих ресурсів і платформ; розвиток soft skills (м’яких навичок) при навчанні школярів.

– аукціон методичних порад «Сучасні засоби оцінювання освітніх результатів».

Вчителі групи розробили інструкції щодо конструювання тестових завдань і тестів в безкоштовній онлайн-системі «Конструктора тестів» від «Всеосвіти», якою можуть користуватись всі педагоги.

Дві творчі групи вчителів працювали над впровадженням STEM-освіти в освітній процес. Учителі творчої групи «Шкільна територія як об'єкт STEАM-дослідження»(у складі Костюченко Н.В. (керівник), Явтушинської В.В., Заболотної Т.М., Караман І.В., Кудрі Т.О., Лісова О.Г.) працювали над проблемою «STEM-освіта як перспективна форма інноваційної освіти в Україні».

Головною метою роботи творчої групи є впровадження STEM-освіти, спрямованої на компетентнісну модель навчання. Протягом навчального року ця група вчителів брала активну участь у різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів:

1. Онлайн-навчання для педагогічних працівників «STEM – школа – 2021» .

2. Участь у Всеукраїнському Інженерному тижні.

3. Семінар-практикум «Я – STEAM-вчитель – як бути в тренді освіти» для вчителів початкових класів і представників всіх ПМК закладу.

4. Шкільний STEAM - проєкт «Творимо освітнє середовище» - тематичні локації до Дня української хустки, новорічних свят, Дня закоханих, зустрічі весни, зустрічі птахів, 8 березня, Дня космонавтики, Великодня, Всеукраїнського фестивалю «STEM – весна 2021».

5. Участь у Всеукраїнському STEM – тижні в рамках фестивалю «STEM – весна 20212».

6. Вебінар«Інтегрований STEАM – тиждень як ресурс формування цілісності.

7. Розробка виховного заходу «Україна – мій рідний дім» для участі в обласному конкурсі до 30-ї річниці незалежності України в номінації «Перший урок». (Друк розробки заходу в журналі «Педагогічні обрії».

8. Онлайн-пратикум за підсумками обласного конкурсу у номінації «Перший урок» до 30-ї річниці Незалежності України претендентів на перемогу.

Робота творчої групи переконує, що використання STEM-освіти в освітньому процесі сприяє формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, зумовлює підвищення мотивації учнів, піднімає позитивний імідж Деснянського НВК.

Творча група «STEM-освіта як перспективна форма інноваційної освіти» ( Москалець О.Ф. (керівник), Полякової Л.М., Бреус В.В., Колінько О.М. Прокопець О.В.) досліджувала особливості впровадження обраного напрямку в освітній процес, працювала над пошуком нових ідей, технологій, які можна втілити в сучасних умовах:

У STEM-освіті активно розвивається креативний напрямок, що включає творчі та художні дисципліни (промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика і т.д.).

Вересень-жовтень творча команда активно впроваджувала елементи STEM при проведенні уроків математики (тема «Трикутники», «Час, швидкість, шлях» ).

Ефективно закріплювали цінність, міцність і дієвість знань, перевіряли практикою на уроках фізики закони відбивання та заломлення світла.

У листопаді в онлайн режимі відвідали провідні українські та міжнародні технологічні компанії та прийняли участь у Національному Дні «Дівчат у технологіях».

У грудні творча група «STEM освіта як перспективна форма інноваційної освіти» активно готувалася до Новорічних свят: створили сніжинки з пінопласту для створення новорічного настрою у кабінетах Деснянського НВК. Також створили фотозону новорічної тематики для учнів Деснянського НВК.

Для Деснянської територіальної громади реалізували неймовірно красивий святковий декор, який прикрашав огорожу головної новорічної ялинки.

В останній тиждень грудня був проведений Новорічний STEM-проєкт “Час відкриттів». Разом з учнями продемонстрували різні експерименти, цікаві фізичні, математичні та технологічні маленькі відкриття.

На зимових канікулах був запущений STEM-челенж «Магія-2021», в якому активно прийняли участь учні Деснянського НВК.

У січні команда творчих, розумних і креативних учасників розробили та створили декорації для фотозони до Дня закоханих в Деснянському НВК. Також запропонували ідеї створення подарунків своїми руками.

Творча група «STEM освіта як перспективна форма інноваційної освіти» прийняла участь у «Інженерному тижні 2021 року», щоб зацікавити учнів наукою і дати їм поштовх до розвитку власного інженерного потенціалу.

Під керівництвом Москалець О.Ф., Полякова Л.М., Колінько О.М. в «Інженерному тижні» прийняли участь учні 6-А, 6-А та 6-Г класів Деснянського НВК.

Були виконані такі завдання:

· Виготовлення маски,

· Санітайзер для рук,

· На повітряній подушці,

· Автоматична система поливу,

· Паперовий ланцюжок,

· Махоліт,

· Іграшка вітряк,

· Імітація голосу,

· Модель барометра,

· Побач ДНК,

· Насос для повітряних кульок,

· Ходи туди-сюди банка,

· Пружна ракета.

Дані завдання можна легко застосовувати на уроках природничо-математичного циклу.

На заняттях гуртка «Основи робототехніки» (керівник Прокопець О.В.) учні початкової та середньої ланки розвивали креативне мислення, створюючи механічні моделі та використовуючи набори LEGO.

До Міжнародного дня дівчат і жінок у науці члени творчої групи «STEM освіта як перспективна форма інноваційної освіти» прийняли участь у онлайн-дискусії «Як збільшити кількість дівчат у науці» та онлайн-конференціі «Українки в науці, яким аплодує світ»

У березні на уроках інформатики були застосовані елементи STEM у створенні подарунка своїми руками найдорожчій людині – Матусі.

До Всесвітнього дня авіації та космонавтики в Україні STEMівці створили міні- проєкти «Подорож до космосу»

Також прийняли участь у тренінгу в рамках IV Всеукраїнського фестивалю «STEM- весна 2021». Не зважаючи на труднощі проведення даного заходу на дистанційному навчанні творча група «STEM освіта як перспективна форма інноваційної освіти» прийняла участь у проєкті:

День тижня Назва заходу Відповідальний
Понеділок Яєчні експерименти Полякова Л.М.
Астрономія в координатній площині Москалець О.Ф.
Вівторок Творча кухня Полякова Л.М.
Виготовлення тримача настінного Колінько О.М.
Середа Посилання на легенду Полякова Л.М.
Нове життя ПЕТ пляшок Москалець О.Ф. Бреус В.В.
Четвер Великодня писанка Полякова Л.М. Москалець О.Ф.
Ігрові проєкти в Скретч та Kodu Game Lab Колінько О.М.
Правильні многогранники в декорі Бреус В.В.
П’ятниця ДеньART= творчість+дизайн+менеджмент (onlіne ярмарок) Полякова Л.М. Москалець О.Ф. Колінько О.М.
Робот-щітка від 3-9 вольт Прокопець В.О. Москалець О.Ф.

До Міжнародного Дня матері було проведено учнями 5-А класу веб-квест до Дня Матері.

Творчі, успішні, винахідливі STEMівці створювали власні унікальні орнаменти до Дня вишиванки.

У травні були проведені проєкти- дослідження «Залежність підняття кульки над рівнем води під дією сили Архімеда від об’єму» учнями 9-х класів.

Найкраща освіта — це самоосвіта. Це особливо добре розуміють вчителі, адже для них процес самоосвіти відбувається практично безперервно протягом їх кар’єрного шляху.

Курси підвищення кваліфікації вчителів — це необхідна складова професійного розвитку кожного педагога. Сучасні технологічні можливості дозволяють проводити такікурси для вчителівв онлайн-форматі, без необхідності витрачати додатковий час і кошти задля фізичної присутності в аудиторії.

Члени команди STEM взяли участь у таких проєктах, конференціях, вебінарах, фестивалях, модулях, тренінгах:

- Національний День «Дівчат у технологіях»;

- Інженерний тиждень 2021;

- STEM- школа 2021;

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «STEM- світ інноваційних можливостей. Формування освітнього STEM- середовища» в рамках XII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2021» і виставки освіти за кордоном «World Edu»;

- Всеукраїнський STEM- тиждень 2021;

- Практичні STEAM- кейси з інструментами EDpro;

- Всеукраїнський фестиваль «STEM- освіта в школі як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Представники адміністрації та педагогічного колективу є учасниками Глобального проекту модернізації освіти в Україні: доступ до технологій (хмарний сервіс ArcGis On Line від Esri) з метою створення ігрових сценаріїв на платформі «Кібер Джура».

Проектна група Деснянського НВК працювала над розробкою стратегічного комунікативного заходу «Застосовування АСУВ «Славутич», як ігрової платформи для підготовки і прогведення командно-штабної гри «Кібер Джура».

У 2020-2021 навчальному році колектив продовжив співпрацю із навчальними закладами інших регіонів та ВНЗ України. Були проведені цікаві онлайн-зустрічі з представниками Київського авіаційного університету , студентами та викладачами Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, Київського політехнічного інституту, Козелецького ветеринарного коледжу. Організовані круглі столи для старшокласників з випускниками, які навчаються у ЗВО України.

Показником активності роботи педагогів з обдарованими дітьми є результати олімпіад та учнівських конкурсів:

Початкова школа (1-4 класи):

1. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Всеосвіта. Осінь 2020»:

- диплом І ступеня – 5;

- диплом ІІ ступеня - 4;

- диплом ІІІ ступеня – 7;

- сертифікат – 30.

2. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Всеосвіта. Зима 2020-2021»:

- диплом ІІІ ступеня – 1;

- сертифікат –1

3. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Всеосвіта. Весна 2021»:

- диплом І ступеня –8;

- диплом ІІ ступеня - 11;

- диплом ІІІ ступеня –17;

- сертифікат –117.

4. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з предметів початкової школи:

- диплом І ступеня – 164;

- диплом ІІ ступеня - 85 ;

- диплом ІІІ ступеня – 66;

- сертифікат – 77.

5. Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»:

- переможці – 7;

- сертифікат – 10.

6. Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»:

- диплом І ступеня – 4;

- сертифікат – 3.

Гімназія (5-11 класи).

1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

- Звольська Руслана- (9-Г клас) «Булінг як соціальне явище у творах зарубіжних письменників» (науковий керівник Крижанівська Л.Г.) - диплом ІІ ступеня;

- Грищенко Ірина - (9-Г клас) «Формула Піка та її практичне застосування» (науковий керівник Коваль Н.П.) - диплом ІІІ ступеня;

- Горбач Дмитро - (11-А клас) «Котушка Тесла - Деснянський генератор синуса» (науковий керівник Полякова Л.М.) - диплом І ступеня;

- Мельник Оксана - (9-Г клас) «Моніторинг функціонального стану серцево-судинної системи підлітків» (науковий керівник Коцюк Г.Ф.) - диплом І ступеня;

7- Черненко Марія - (9-Г клас) «Дослідження грунту пришкільної території» (науковий керівникКолінько А.П..) - диплом І ступеня;

2. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок»:

- диплом І ступеня – 59;

- диплом ІІ ступеня -66 ;

- диплом ІІІ ступеня – 49;

- сертифікат – 135.

3. Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»:

- диплом «Відмінно» - 1;

- диплом «Добре» - 16;

- сертифікат – 4.

4. Всеукраїнська інтернет - олімпіада з історії України:

- диплом ІІ ступеня - 5;

- диплом ІІІ ступеня –1;

5. Всеукраїнська інтернет-олімпіада з громадянської освіти:

- диплом І ступеня - Мельник Оксана.

6. Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»:

- диплом лауреата - Цвєткова Валерія.

7. Всеукраїнський конкурс «Тraditions and Culture of Great Britain»:

- диплом переможця - Мельник Оксана.

8. Всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму:

- диплом фіналіста – Мельник Оксана.

9. Всеукраїнський конкурс «Година Землі»:

- диплом І ступеня –3;

- диплом ІІ ступеня - 11;

- диплом ІІІ ступеня –16;

- сертифікат –7.

10. Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет»:

- диплом І ступеня –74;

- диплом ІІ ступеня - 31;

- диплом ІІІ ступеня –26;

- сертифікат –13.

11. Всеукраїнський конкурс «День без мобільного телефону»:

- диплом І ступеня –3;

- диплом ІІ ступеня - 5;

- диплом ІІІ ступеня –2;

- сертифікат –22.

12. Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи:

- диплом І ступеня –3;

- диплом ІІ ступеня - 5;

- диплом ІІІ ступеня –4;

- сертифікат –27.

13. Всеукраїнський конкурс «Стоп covid-19»:

- диплом І ступеня –5;

- диплом ІІ ступеня - 2;

- диплом ІІІ ступеня – 4;

- сертифікат –2.

14. Всеукраїнський конкурс «Як це працює»:

- диплом І ступеня –2;

- диплом ІІ ступеня - 2;

- диплом ІІІ ступеня –3;

- сертифікат –5.

15. Всеукраїнський конкурс «150 імен Лесі Українки»:

- диплом І ступеня –3;

- диплом ІІ ступеня - 1;

- диплом ІІІ ступеня –3;

- сертифікат –1.

16. Конкурс «Таємниця генія Шевченка»:

-диплом ІІІ ступеня – Заварзіна Каріна;

17. Конкурс «Лайфхаки з української мови»:

- диплом І ступеня –1;

-диплом ІІІ ступеня – 1.

18. Всеукраїнський відкритий марафон з української мови імені Петра Яцика:

- диплом ІІ ступеня –1;

- відзнака - 6;

19. Всеукраїнська інтернет-олімпіада «Всеосвіта»:

- диплом І ступеня –3;

- диплом ІІ ступеня - 2;

- диплом ІІІ ступеня –3;

- сертифікат –27.

20. Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Тараса Шевченка:

- диплом І ступеня –2;

- диплом ІІ ступеня - 1;

21. Обласні змагання з баскетболу серед школярів, місто Чернігів - ІІ місце.

22. Міжнародний фестиваль мистецтв «Зоряна брама»:

- колектив «Десняночка» - ІІІ місце (16 учнів);

- Фітісова Анастасія – ІІ місце;

- Потебня Антон – ІІІ місце.

23. Всеукраїнський дистанційний конкурс «Зорянчики»:

- колектив «Десняночка» - І місце (16 учнів).

24. Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» - 63 учасники (результати надійдуть влітку).

Як бачимо, учні 1364 рази приймали участь в освітніх і творчих змаганнях та показали результати, що засвідчують високу якість освітньої діяльності в закладі.

У конкурсі «Учитель року-2021» взяли участь двоє вчителів. У номінації «українська мова та література» - Титок О.В. та у номінації «трудове навчання» - Прокопець О.В., які зайняли І місце в ІІ етапі конкурсу та стали учасниками обласного етапу.

Заступник директора з навчально-виховної роботи Тимошенко Л.М. є освітнім експертом з сертифікації учителів початкових класів Чернігівської області та аудиту.

Керуючись розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 21 вересня 2020 року № 31 «Про карантинні заходи», розпорядження голови Деснянської селищної ради № 173 від 22.09.2020 року «Про превентивні заходи в закладах освіти Деснянської селищної ради», відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020р. №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами ) з 23.09.2020 р. по 06.10.2020 р. та з 29.03.2021 р. по 10.05.2021 р. здійснювався освітній процес на дистанційній формі шляхом застосування електронних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій, платформ.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні і переходом на дистанційну форму навчання створений віртуальний методичний кабінет Деснянського НВК : https://metodkabinet104.blogspot.com/p/blog-page.html, у якому надавались інструкції зі створення віртуального курсу дисциплін за допомогою платформи Google Classroom та з роботи в додатку для створення відеоконференцій Zoom , Meet поширювалися посилання на дистанційні методики навчання передового педагогічного досвіду, розклад уроків для учнів телевізійної Всеукраїнської школи онлайн, висвітлювались інформаційні новини МОН та МОЗ України.

У 2020-2021 навчальному році виховна робота в Деснянському НВК здійснювалась відповідно до переліку нормативно-правової документації щодо організації виховного процесу та річного плану роботи НВК і була спрямована на реалізацію виховної проблеми: «Реалізація соціальної функції виховання та розвиток особистості в умовах демократичної школи».

Виховна робота була спрямована на виконання завдань:

– Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

– Виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

– Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

– Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я.

Пріоритетним напрямом виховання у 2020-2021 навчальному році є формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правосвідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховного процесу є національно-патріотичне та громадянське спрямування.

Колектив НВК керувється головним завданням – виховати морально та фізично здорову, духовно багату, різнобічно розвинену людину, яка поважає й любить рідну землю, культуру свого народу; громадянина правової держави, який знатиме й поважатиме закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде готовий працювати заради процвітання своєї батьківщини.

В 2020-2021 н.р. питання виховної роботи розглядалися на нарадах при директорові, педрадах, методичному об’єднанні класних керівників НВК; проводились оперативні наради класних керівників, серед них такі: щомісяця про результати участі учнів у різних шкільних та позашкільних заходах; про роботу з пільговими категоріями дітей та сімей; організація харчування; стан відвідування учнями навчальних занять; профілактика правопорушень, злочинності, шкідливих звичок, булінгу, травматизму, дотримання протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 тощо.

В НВК проведені заходи за напрямками:

1. Національно-патріотичне виховання.

– Уроки мужності та звитяги: до Міжнародного дня пам'яті жертв фашизму, дня партизанської слави «День партизанської слави», «Справжні патріоти України», до Дня захисника України «Наші хоробрі захисники. Історія українського козацтва», «Вшановуємо воїнів АТО», «Пам'ятаймо, чиї ми сини, пам'ятаймо, що ми з України», «Ми роду козацького діти», «Козацькому роду нема переводу», дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав; Уроки пам’яті трагедії̈ Бабиного Яру та «бабиних ярів» України, до Дня пам'яті полеглих у бою під Крутами «Бій під Крутами», «Пам'ятаємо героїв Крут», до Дня героїв Небесної сотні ; Урок миру «Ми – діти світу», «Урок Миру і Дружби», виготовлення виробів з паперу «Голуб миру» (до Всесвітнього Дня Миру); виховні години та бесіди: «Державні символи України», «Це наші символи», «Бути українцем – звучить гордо», «Україна – єдина країна», «Я – громадянин суверенної держави», «Ти кажеш, не було голодомору…», «Голодомор 33», «голокост: чужого горя не буває»; «Шануймо мову нашу мелодійну», «Я люблю українську мову», «Шануймо рідне слово!», «Збережемо наш скарб - рідну мову», «День Соборності України» тощо; конкурс читців до Дня української писемності та мови; виставка квіткових композицій «Осінній барвограй»; виставки малюнків «Моя мальовнича Україна», «Діти за мир на планеті Земля»;

- з нагоди Дня захисника України традиційно проведені спортивно-патріотичні змагання «Котигорошко» (3-4 кл), «Козацькі розваги» (5,6 кл);

- військово-патріотична гра «Нумо, хлопці!» (10 – 11 кл, кожна команда виконувала конкурсні завдання окремо та без глядачів) та змагання «Влучний стрілець» (учні та педагоги) до Дня ЗСУ;

- організація екскурсійних поїздок для учнів НВК була неможлива через карантинні обмеження, зумовлені пандемією коронавірусу SARS-CoV-2. Але класні керівники не відмовилися від вивчення історії та культури рідного краю: змінився формат. За допомогою віртуальних екскурсій учні відвідали історичні пам’ятки, місця козацької слави, мали змогу побачити шедеври ландшафтної архітектури, відвідати музеї та світові пам'ятки тощо;

- тематичні екскурсії до музею бойової слави в ГБО, в/ч 169 НЦ (огляд військової техніки, зброї, знайомство з тренажерами), музею героїв АТО (ПНЗ ЦТДЮ) в межах одного класу та з дотриманням заходів безпеки;

- покладання квітів до Алеї Героїв, пам’ятних знаків учасників війни в Афганістані, АТО, меморіальних дошок військовослужбовців, які загинули в зоні АТО;

- участь у тихій акції «Ангели пам'яті» по вшануванню Героїв Небесної Сотні;

- участь учнів НВК в проєкті «Демократична школа»;

- впровадження в навчальний процес курсів за вибором «Ми – Громадяни України» (7 – 8кл);

- підготовка до участі в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), національно-патріотичному заході «Я–патріот».

2. Превентивне та фізичне виховання.

- Єдиний день профілактики правопорушень за темою «Право на освіту: право чи обов`язок?» (5 – 11 кл); «Правова абетка» (1 – 4 кл), «Права дитини-права людини» (5 – 11 кл);

- в рамках Тижня права (07.12.2020 – 17.12.2020р) проведено:

а) Єдиний урок «Права людини» (2 – 11 кл);

б) правовий конкурс «Брейн-ринг» для учнів 9 – 10 класів;

в) бесіди «Я маю право…» (2 – 4 кл), «Правова відповідаьність підлітків» (7 – 9 кл), «Булінг – мовчати не треба» (5 –6 кл);

г) перегляд відео/мультфільмів «Я і мої права» (1 – 5 кл);

ґ) тренінг «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» (психолог, 8 кл);

д) година спілкування «Лихослів’я – чума ХХІ століття» (психолог, 7-8 кл);

е) виставки «Мої права в малюнках» (3 – 8 кл)

є) випущено інформаційний постер «10 грудня – день прав людини»;

ж) у бібліотеці оформлена постійно діюча експозиція книжок «Правові знання – учням»;

- участь у Міжнародній акції «16 днів проти насилля» (25.11.2020-10.12.2021р) в рамках якої проведено:

а) бесіди «Булінг та шляхи його попередження» (5-11 кл),

б) Акція «Червона стрічка» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом (5-11 кл, вчителі основ здоров’я, учнівський парламент)

в) Акція «Синя стрічка» до Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок (7 кл, психолог)

г) Перегляд відеоролика «Розкажи дорослому, якому довіряєш» (5-8 кл, класні керівники)

ґ) Година спілкування «Кібербулінг. Правила роботи в мережі інтернет (6-А,В кл – соціальний педагог, 5-8 кл – вчителі інформатики)

д) Перегляд фільму «Станція призначення – життя» та обговорення (8 кл, соціальний педагог)

е) Тренінг «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» (8 кл, психолог)

ж) Перегляд фільму «Життя на продаж» та обговорення (9 кл, соціальний педагог)

з) Виховні години «Сім’я – простір без насильства» (соціальний педагог, 10 кл)

и) Година спілкування «Лихослів’я – чума ХХІ ст» (9 кл, психолог)

к) Виготовлення та розповсюдження буклетів «Дізнайся про свої права в цифровому середовищі» (ЗДВР, учнівський парламент)

л) Виставки малюнків «Щастя моєї сім’ї» ( 1-4 кл), «Світ без насильства очима дітей» (5-11 кл)

м) Перегляд навчальних відеоуроків для батьків «Батьківство в епоху цифрових технологій» (класні керівники, viber)

н) Вправи: «Репортаж «Торгівля людьми або Рабство по-сучасному» (6кл), «Демократія і права людини починаються з тебе» (7 кл), «Міжнародні документи в галузі прав людини» (9 кл), «Цінності, що об’єднують» (8 кл) (ініціативна група вчителів, які беруть участь у пілотному проекті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей»)

– інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки під час навчально-виховного процесу: під час уроків, перерв, в їдальні, на подвір’ї, в спортзалах та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; поводження з електроприладами, вибухонебезпечними предметами, з вогненебезпечними речовинами; протипожежної безпеки; правил поведінки на воді, у лісі, вдома, взимку, під час ожеледиці, відлиги; щодо попередження дорожньо-транспортних пригод; з профілактики шкідливих звичок; про правила протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят; про правила поведінки під час канікул, дотримання протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 тощо;

- Тиждень безпеки дорожнього руху (вересень, травень, Єдиний національний урок з безпеки дорожнього руху «Безпечна країна») та протипожежної безпеки;

- День ЦЗ (жовтень) з відпрацюванням дій у разі надзвичайних ситуацій;

- змагання з піонерболу та футболу, першість гімназії зі стрільби, настільного тенісу, шашок та шахів (учнівський парламент);

- активна участь у районних змаганнях з волейболу, баскетболу, шашок. Результативність: Волейбол (районні змагання) – ІІ місце, І місце; баскетбол (районні змагання) – ІІ місце, І місце; баскетбол (обласні змагання) – ІІ місце.

3. Художньо-естетичне виховання.

- виставка квіткових композицій «Осінній барвограй»; композицій «Новорічна казка», «Великодня казочка»;

- виставка малюнків «Моя мальовнича Україна», «Діти за мир на планеті Земля», «Коронавірус: все, що треба знати сучасним учням», «Мої права в малюнках»; «Щастя моєї сім’ї, «Світ без насильства очима дітей» ;

- акція до Дня української хустки «Зроби фото з хусткою»;

- акція «Подаруй книгу бібліотеці» до Всеукраїнського дня бібліотекаря;

- відеоконцерт до Дня вчителя; до 8 березня;

- бібліотечні уроки для учнів НВК;

- військово-патріотична гра «Нумо, хлопці!» (10 – 11 кл);

- новорічна вистава «Світом Миколай мандрує» ( для 1 – 4 кл);

- онлайн конкурс «Нумо, дівчата!»;

- бесіди щодо зовнішнього вигляду, взаємовідносин між дівчатами та хлопцями, між однокласниками тощо.

4. Професійна орієнтація та допрофільна підготовка.

- Онлайн відвідування днів відкритих дверей навчальних закладів м. Києва учнями;

- зустрічі з представниками ВНЗ м. Чернігів, Київ, Біла Церква, Катюжанка тощо;

- постійно-діюча книжкова виставка «Професія в житті людини»

- анкетування учнів 9-11-х класів щодо професійного вибору;

- активна участь у дистанційних та онлайн конкурсах вокалістів. Міжнародний фестиваль мистецтв «Зоряна брама» (м.Київ): Фітісова А., Тогашева П. – ІІ місце, Потебня А., Троян В. – ІІІ місце; Міжнародий фестиваль-конкурс Art zirka Fest»Парад зірок» (м.Полтава): Лоєнко Ю., Куземченко А. – Гран Прі. Всеукраїнський дистанційний конкурс «Зорянчики&Зорянчики» танок «Друзі єднаймося» - І місце. За багаторічну творчу працю танцювальний колектив «Юність» отримав звання «Зразковий»

5. Екологічне виховання.

- Участь в Акціях «Годівничка», «Новорічна ялинка своїми руками», «Обійми дерево»;

- виховні години з нагоди Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (5-11 кл), Дня Чорнобильської трагедії;

- виставки дитячих малюнків «Бережімо землю» серед учнів 5-7-х класів;

- бесіди «Земля – мій дім», «Пожежі краще запобігти», «чисто там, де не смітять» тощо;

- участь у соціальному челенджі «Сортуй сміття» (1 – 4 кл);

- створення колажів «Яскраві барви нашої Землі» (1 – 4 кл);

- збір макулатури.

Центром морально-правового, військово-патріотичного, художньо-естетичного та спортивного виховання учнів є гуртки. У 2020-2021 навчальному році учні відвідували 18 гуртків в НВК та понад 40 гуртків на базі Деснянського ПНЗ ЦТДЮ. Діти також відвідують Деснянську музичну школу. Вихованці гуртків напряму «STEM – освіта як перспектива форма інноваційної освіти» взяли участь у оформленні Новорічної ялинки селища.

Результати роботи гуртківців можна побачити під час проведення заходів: концертів, виставок, екскурсій, семінарів.

Відповідно до плану виховної роботи НВК, класоводи та класні керівники проводили виховні години (щотижня та 1 раз на місяць тематична) та батьківські збори, що сприяло профілактиці правопорушень та пропусків уроків без поважних причин. Класні керівники найбільшу увагу приділяли згуртуванню своїх вихованців, виявленню їх творчих здібностей, вихованню дисципліни, залученню до спільних справ дітей та батьків, питанням збереженню життя і здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу, дистанційного навчання, канікул. Працюють творчо, складають власні сценарії заходів, використовують такі форми проведення виховних заходів, як квести, уроки-подорожі, акції, челенджі, створення проєктів, інфографік, колажів, віртуальні подорожі. Навчання та виховання онлайн дало можливість активніше залучити батьків (домашні мініпроєкти, презентації, челенджі, флешмоби, фкції тощо).

Послаблення карантинних обмежень (жовта зона) дало змогу в останній тиждень навчально року здійснити виїздні екскурсії. Учні разом із класними керівниками, класоводами та батьками відвідали пожежну частину НЦ «Десна»; Остерський краєзнавчий музей; «Антонієви печери. Історія рідного краю» (м.Чернігів); парк «Межігір’є» (Київська обл); «Музей води», Пейзажну алею, Співоче поле, Національний Ботанічний сад ім. М.Гришка(м.Київ), парк «Софіївка» (м.Умань).

Впродовж 2020-2021 навчального року в закладі продовжив роботу учнівський парламент – орган учнівського самоврядування. У вересні було проведено засідання учнівського парламенту. Після звіту та обговорення результатів роботи, більшістю голосів було прийнято рішення залишити на посаді голови учнівського парламенту Цвєткову Валерію, ученицю 11-А класу. В перший день літа, День захисту дітей відбулися вибори нового президента. Напередодні три кандидата розмістили свої програми на сторінці fb «Учнівський парламент Деснянського НВК». Перемогу здобув учень 10-Б класу Асадов Ісмаїл. Більшість членів учнівського парламенту даного скликання виявляють високий рівень громадянської позиції. Учениця 8-Б класу Марченко Руслана пройшла відбірковий тур і взяла участь у І етапі «Школи громадянської і волонтерської участі та патріотичного виховання «Агенти змін». Традиційними стали заходи для учнів початкової школи, які самостійно готують та проводять учні парламенту («Танцювальні перерви», акція «Голуб миру», вікторина «Твій друг – дорожній рух», бесіди з елементами тренінгу «Безпека мого життя», привітання «Святого Миколая» тощо). Учнівський парламент традиційно ініціює змагання та турніри з шахів, шашок, настільного тенісу, піонерболу. Щороку учні власноруч виготовляють подарунки для вчителів до Дня працівників освіти та 8 березня. Учнівський парламент є активним учасником заходів програми «Демократична школа» «Навчаємось культурі демократії». 31 травня 2021року відбувся День демократії у Деснянському НВК, який пройшов під гаслом «Зростаємо в демократії». Учні взяли активну участь у заходах: шкільного врядування, інтелектуальних іграх, демократичних вправах, створенні загальношкільного проєкту «Демократичне середовище очима дітей». Про проведені заходи, змагання, конкурси тощо інформація розміщується на сторінці у Фейсбуці «Учнівський парламент Деснянського НВК».

Учнівський та педагогічний колективи не залишаються байдужими та долучаються до волонтерства. Напередодні Нового року учні 2-А, 2-Г, 3-А, 5-А, 6-А, 8-А кл власноруч виготовили подарунки, які були відправлені військовослужбовцям НЦ «Десна» ім. князя Ярослава Мудрого в зону ООС. Учні 4-Б класу та їх батьки долучилися до акції «Зайве задарма» (допомога багатодітним сім'ям с.Косачівка та с.Тужар), допомога ГО «Осінь життя» у с.Морівськ (допомога людям похилого віку). Учні 7-Б класу долучилися до благодійної акції «Помічники Святого Миколая» (допомога Ніжинському дитячому будинку). Учні та педагогі Деснянського НВК долучилися до збору коштів на лікування та реабілітацію учня 1-Б класу.

Робота НВК з питань соціального захисту неповнолітніх відображена у річному плані НВК, у планах роботи соціального педагога, класних керівників.

На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складені соціальні паспорти класів та соціальний паспорт НВК. Класними керівниками вивчаються умови проживання учнів соціально-вразливих категорій, ведеться індивідуальна профорієнтаційна робота, учні залучаються до суспільно-громадського життя навчального закладу та громади, до участі у роботі гуртків, секцій. З ними постійно працює соціально-психологічна служба НВК.

В НВК функціонує Рада профілактики, головна мета якої попередження правопорушень серед учнів. Впродовж навчального року класними керівниками, соціальним педагогом, адміністрацією проводилися індивідуальні бесіди з учнями та їх батьками щодо дотримання загальногімназійних правил поведінки під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час; вирішувалися конфліктні ситуації. На внутрішньогімназійному обліку учнів, схильних до правопорушень немає.

З метою формування в учнів засад здорового способу життя, протидії шкідливим звичкам в навчальному закладі впроваджена програма МОН України тренінговий курс «Дорослішай на здоров’я» (10 кл, керівник Фатеєва М.В.). Традиційними стали виставки малюнків та плакатів на тему «Мій вибір: здоровий спосіб життя»; Акція «Червона стрічка» (до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом). Класними керівниками проведені виховні години та бесіди відповідної тематики.

В НВК постійно діють: «Інформаційний куток» для учнів та батьків з номерами телефонів установ та організацій, що надають кваліфіковану допомогу та послуги з відповідних проблем (наркологічний центр, Соціальна служба сім'ї та молоді тощо); психологічна «Скринька довіри».

Значну допомогу у підготовці та проведенні класних та масових заходів надають бібліотекарі Головко В.Б. та Бондар А.П. Систематично діють виставки літератури та інформаційних матеріалів до визначних дат держави.

Проаналізувавши стан виховної роботи за 2020-2021 навчальний рік, слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класоводів, класних керівників, за участі класного учнівського самоврядування активно долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення різних виховних заходів. Особливий інтерес викликає підготовка та участь в акціях, флешмобах, квестах, вечорах, концертах, конкурсах художньої дитячої творчості тощо.

Всі заходи проведилися з дотримання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»

В період карантину (вересень 2020 р., березень – травень 2021 р.) класоводи та класні керівники не припиняли виховну роботу зі своїми вихованцями. Вони опанували нову форму – дистанційну: Zoom, Viber, Meet, ClassRoom, проводили онлайн бесіди, тестування, флешмоби, челенджі, віртуальні екскурсії, надавали посилання на тематичні відео, сайти тощо. Багато часу та уваги приділяли спілкуванню з учнями та батьками в телефонному режимі та за допомогою Viber.

Додержання вимог щодо забезпечення нешкідливих умов праці та навчання здійснюється згідно ст.27 та ст.68 Конституції України, ст.51 п.1 та ст.57 п.1 Закону України «Про освіту», ст.21 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про охорону праці», Закону «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону України», Кодексу законів про працю України та іншими законодавчими і нормативними документами про охорону праці.

В закладі охороною праці і безпекою життєдіяльності опікується фахівець з охорони праці.

Послуги з організації харчування учнів Деснянського НВК і його філії надаються ТОВ «Шкільний сервіс». У 2020-2021 навчальному році за рахунок місцевого бюджету безкоштовно харчувались 91 учень з числа пільгових категорій.

Навчальні кабінети Деснянського НВК в більшості ремонтуються і підтримуються за рахунок благодійності батьківських громад класів. Але за рахунок розпорядника коштів було частково відремонтовано і повністю забезпечено меблями і оргтехнікою три кабінети для перших класів.

Також за кошти засновника було встановлено на ганку пандус, придбано линолеум в усі коридори корпусу № 1 та шість навчальних кабінетів закладу, придбано десять вхідних дверей у класи і замки до них, встановлено кабінки в туалетах початкової школи, повністю відремонтовано кабінет хореографії, придбано LED-телевізор в кабінет обслуговуючої праці, закуплено канцелярські товари, інструменти, матеріали, мийні і дезінфікуючі засоби, медичні товари, будівельні і електороматеріали, проведено обслуговування вогнегасників, проведено розчистку сухостійних і аварійних дерев та знищення на них омели, встановлено баки для сміття на території закладу та інше.

Крім того, надаються послуги безкоштовного підвозу дітей на навчання до Морівської філії І-ІІ ступенів з сіл: Лебедівка, Максим, Соколівка, до місць проведення ЗНО, на змагання та інші заходи.

За рахунок розпорядника коштів оплачується водопостачання, водовідведення, тепло та електропостачання.

Працівниками закладу за звітній період:

1) проводився ремонт і реконструкція електромереж закладу;

2) поточний ремонт коридорів і приміщень закладу;

3) обслуговування території закладу;

4) обслуговування мереж водопостачання та водовідведення;

5) висадження зелених насаджень на території.

Всі мережі, комунікації, інфраструктура закладу підтримуються в належному стані.

На закінчення відмічаємо пріоритетні напрями роботи на 2021-2022 навчальний рік:

1. Продовжити роботу по реалізації нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, розбудові Нової української школи, з використанням базових підходів, цінностей ОДГ/ОПЛ в освітньому процесі, формуванні загальнолюдських і демократичних цінностей особистості учнів, по вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів.

2. Сприяти активізації діяльності вчителів щодо поширення інноваційних технологій, вдосконаленню цифрових компетентностей.

3. Створювати умови для участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, надавати консультації педагогам з метою підвищення якості освітньої діяльності.

4. Організувати роботу з обдарованими та здібними учнями шляхом організації активних учнівських досліджень, організації роботи факультативів та індивідуальних занять.

5. Провести розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі згідно рекомендацій Державної служби якості освіти України

6. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу шляхом:

- забезпечення кожному здобувачу освіти рівного доступу до якісної освіти;

- здійснення постійного моніторингу показників роботи закладу та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

- забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;

- виховання громадянської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;

- дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

Усе це сприятиме формуванню конкурентноздатних випускників, які гідно працюватимуть і навчатимуться в незалежній Україні і будуть розбудовувати нашу державу.

Фінансово-господарська перспектива закладу на 2021-2022 навчальний рік:

1) встановлення системи зовнішнього відеоспостереження;

2) ремонт приміщення і створення в закладі STEM – лабораторії;

3) встановлення металопластикових вхідних дверей у початковій школі;

4) ремонт методичного кабінету;

5) ремонт технологічної майстерні № 109;

6) ремонт сходових проходів вище третього поверху;

7) облаштування учительської кімнати в початковій школі;

8) ремонт і реконструкція електромереж;

9) облаштування на території закладу «Парку майбутнього» у спільному проекті учнівської, батьківської і вчительської громади.

Об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін є запорукою успіху в освітньому процесі і розвитку навчального закладу вцілому!

Директор Деснянського НВК Римарєв К.Є.

Звіт

завідувача Морівської філії І-ІІ ступенів

за 2020-2021 н.р.

У 2020-2021 навчальному році в навчальному закладі здобули освіту 41 учень, з них:

1-4 класи - 17 учнів, з них 1 учень (домашня освіта)

5-9 класи - 24 учні, з них 1 учень (домашня освіта)

Відсутній був 7 клас.

І. Закінчило рік :
Всього учнів: _41___ з них ( домашнє навчання) – _2_ уч.
в т.ч.: 1 кл. _2__ уч.
1-4 кл. __17__ уч.
4 кл. __4__ уч.
5-9 кл. _24___ уч.
9 кл.__6___ уч.
ІІ. Закінчило рік на “7-12” балів
___14___ учнів _ _34__%
в т.ч.: 4 кл. - __2_ уч., _ _4.8__%
5-9 кл. - _12___ уч. __ 29__%
9 кл. – _1__ уч. __ 2.4__%
ІІІ. Навчається на “4-6” балів - уч., %
в т.ч.: 4 кл. - ____ уч., ____%
5-9 кл. - ____ уч. ____%
9 кл. – ___ уч. ____%
ІV. Навчається на "1-3” бали ____ уч.
V. Навчається на “10-12” балів 2 уч., 4.8__%
в т.ч.: 4 кл. - _1___ уч., 2,4__ _%
5-9 кл. - __1__ уч. 2.4____%
9 кл. – ___ уч. ____%

У школі працює 10 вчителів. З них за результатами чергової атестації мають:

Вищу категорію – 1 вчитель

І категорію – 7 вчителів.

Категорію «спеціаліста» – 2 вчителі.

У 2020-2021 навчальному році методична робота в філії була організована відповідно до наказу по Морівській філії І-ІІ ступенів від 03.09.20 № 36 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році».

Робота над науково - методичною проблемою «Гуманізація й демократизація навчання й виховання на основі рівнів диференціацій» стала поштовхом для пошуку форм і функціональних структур із підготовки вчителя в загально-методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів - включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними кадрами були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково - методичною проблемою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.

На засіданнях педагогічної ради було розглянуто питання: « Психолого-педагогічні аспекти адаптації учнів 5 класу до навчання.», « Застосування ефективних форм і методів навчання учнів в умовах реалізації Концепції НУШ», «Протидія булінгу в дитячому середовищі», «Оцінювання навчання учнів 3-4 класів НУШ».

Протягом 2020-2021 н.р. було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників та проблемного семінару вчителів-предметників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали вчителі. Робота була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Їх діяльність було сплановано на основі річного плану роботи філії. Було проведено 5 засідань, робота яких будувалася за окремим планом. На запланованих засіданнях обговорювалися як організаційні питання (рекомендації Міністерства освіти і науки України, рекомендацій Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2020-2021 н.р., зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетентностей учнів. Упродовж навчального року вчителями були проведені предметні тижні, під час яких організовувалися конкурси, вікторини, виставки учнівських робіт, учні знайомилися з науково-популярною літературою, розширювали свої знання.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Основний критерій визначення ефективності методичної роботи — результативність навчально-виховного процесу.

Упродовж 2020/2021 н.р. проведено предметні тижні: з трудового навчання та фізичної культури (12.10 – 16.10), з української мови та літератури (09.11 – 13.11), з правознавства (07.12. – 10.12),тиждень початкової школи (08.02 – 12.02).

Результативною є методична робота в галузі роботи з обдарованими школярами.

Призером ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови стала Хоменко Анна (9 кл.) У зв’язку з карантинними обмеженнями проведення Всеукраїнських олімпіад було призупинено ( наказ по філії №68-а від 16.11.20н.р. ). У Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, який цього року проходив дистанційно, приймали участь 3 учні (Хоменко Анна - 9кл., Коваленко Ігор – 5кл., Кондратюк Ілля – 4кл.) та нагороджені відзнаками. Учні філії є учасниками Всеукраїнського конкурсу «Соняшник» - 12 учнів, онлайн-олімпіад з укр. мови, біології на сайті «Всеосвіта».

У 2020-2021 навчальному році працювала «Галерея відкритих уроків», де 11 учителів філії щедро ділилися досвідом з колегами.

Постійно проводиться робота з підвищення фахової майстерності вчителів шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського ( дистанційно), на сайтах «Всеосвіта», «На урок» , «Еdera» та інші.

Плідна методична робота сприяла тому, що за результатами атестації педагогічних працівників у 2020-2021 навчальному році вчителю Ситник С.А. підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».

Протягом поточного навчального року всі засідання шкільного методичного об’єднання класних керівників проведено, протоколи написані (керівник Шакун Н.В.). Класні керівники підготували відкриті виховні години, спрямовані на формування ціннісних ставлень особистості, на яких були присутні учні та вчителі. Найбільше запам’яталися такі виховні години: «Миколаю, ти до нас завітай» у 1-4 класах (класоводи Шейгус Л.М., Березан Н.В.), у 5-9 класах «Безпечний інтернет» (кл.кер. Назаренко Н.О.), «Мова наша солов’їна» (вч. Коваленко М.М.), « Птахи наші друзі» (кл. кер. Степура В.М.), «Зупинимо СНІД разом » (кл. кер. Шакун Н.В.), « Математика – цариця наук» (кл. кер. Галаган Г.І.). Однак слід сказати, що в окремих випадках було порушено терміни проведення деяких заходів у зв’язку з карантином.

В цьому навчальному році особлива увага зосереджувалася на формування ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства. Тому в філії проведено такі заходи: «І пам’ять серця, і вічний смуток…», «Ні! Я жива! Я буду вічно жити», «Патріотизм – нагальна проблема українця», «Герої Крут. Ніхто не забутий», «День Чорнобильської трагедії», «Європа – наш спільний дім» та інші.

Значна роль у організації виховної роботи належить органу учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування проводить різноманітні заходи розважального та пізнавального характеру, залучає учнів до активної участі у громадському житті навчального закладу, регулює деякі аспекти шкільного життя.

Проводено акції: «Годівничка», «День довкілля», конкурси «Найкраща шпаківня», «Новорічна композиція» та інші.

За звітний період учнівським самоврядуванням «Лідер» проведено ряд заходів, які теж заслуговують на увагу: «Знати сьогодні, щоб жити завтра», «Булінг у шкільному середовищі» день ; спортивно - розважальні свята до Дня козацтва та Дня захисту дітей та інші. Всі виховні заходи виховували всебічно розвинену, гармонійну особистість, патріота своєї держави. Протягом року організовано чергування по філії, їдальні та класах; проведено ряд рейдів.

Всі засідання ради профілактики в освітньому закладі спрямовані були на врегулювання роботи педагогічного та учнівського колективів із попередження та профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Проводилася індивідуальна робота з батьками та учнями з питань відвідування філії та навчання. На даний час у філії немає учнів, які б стояли на внутрішкільному обліку.

Робота учкому «Лідер», дитячої організації «Барвінчата», методичного об’єднання класних керівників та проблемного семінару, спортивні заходи по філії у 2020-2021 н.р., проводилися на належному рівні.

Завідувач філії С.А.Ситник


Звіт

директора Деснянського НВК Римарєва К.Є.

за 2019-2020 навчальний рік.

У своїй діяльності директор керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», та «Про повну загальну середню освіту», Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом Деснянського НВК, іншими законодавчими документами, які регламентують роботу навчального закладу.

При звітуванні я керуюсь Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 року № 178.

Опорний заклад «Деснянський навчально-виховний комплекс «гімназія- загальноосвітня школа І ступеня» Деснянської селищної ради Чернігівської області створений за рішенням сесії Деснянської селищної ради від 24 травня 2018 року і має у своєму складі наступні структурні підрозділи: школа І ступеня (1-4 класи), гімназія (5-11 класи), а також Морівська філія_І-ІІ ступенів (1-9 класи). Проектна потужність закладу 1600 учнів. До Деснянського НВК здійснювався підвіз 4 (чотирьох) учнів 11 класу із сіл Соколівка, Максим та Морівськ.

Заклад забезпечує рівні умови доступу до повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти, як дітей Деснянської ОТГ, так і інших громад. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття якісної освіти.

Заклад має власний Статут, Положення про Морівську філію, Герб, Прапор, Гімн, веб-сайт (http://desna-nvk.edukit.cn.ua/) та сторінку у Фейсбуці.

В опорному закладі працює 80 педагогів.

З них :

- спеціалістів вищої категорії – 57

- спеціалістів І категорії - 9;

- спеціалістів ІІ категорії – 7;

- спеціалістів – 6;

- вчителі, які мають звання «старший учитель» – 36;

- вчителі, які мають звання «вчитель – методист» - 10;

- вчителі, які нагороджені знаком «Відмінник освіти» - 9;

- вчителі, які нагороджені знаком «Василь Сухомлинський» - 4;

- мають розряд – 3;

Педагоги діляться на сім предметно-методичних комісій:

- ПМК вчителів початкової ланки «Інтелект»;

- ПМК вчителів початкової ланки;

- ПМК вчителів української філології ;

- ПМК вчителів іноземної філології;

- ПМК вчителів фізико-математичного циклу;

- ПМК вчителів фізично-естетичного циклу;

- ПМК вчителів природничо – історичного циклу.

Крім педагогічних працівників в закладі працює 37 непедагогічних працівників різного профілю.

Із 117 членів трудового колективу Опорного закладу 113 є членами первинної профспілкової організації.

В Опорному закладі у 2019-2020 навчальному році навчалось 928 учнів: 890 в Десні і 38 в Морівській філії. В Десні: 360 в початковій школі і 530 в гімназії. Здобувачі освіти поділялися на 14 класів з 1 по 4-й в початковій школі і на 23 класи в гімназії. В Морівській філії 4 класи і 2 класи-комплекти.

В опорному закладі діти навчаються в 34-х навчальних кабінетах, 95% з яких обладнані згідно сучасних вимог комп’ютерною технікою, багатофункціональними пристроями 3*1, сучасними LED телевізорами, проекторами тощо. Три перших, чотири кабінети других та три кабінети третіх класів відремонтовані, переобладнані і забезпечені сучасною технікою згідно вимог Нової Української Школи. Серед кабінетів можна виділити кабінети біології, хімії, географії і фізики, що були відремонтовані, забезпечені новітнім обладнанням і технікою в 2018 році. В закладі також працюють чотири кабінети інформатики в старшій школі і один створено в початковій, чотири технологічні майстерні, спортивний зал, кабінет хореографії, мистецтва та інші предметні кабінети. Крім того до послуг здобувачів освіти бібліотека, медіатека, ресурсна кімната, кабінет психолога, логопедичний кабінет, парламентська кімната, мала актова зала, велика актова зала, медичний кабінет, буфет та їдальня.

У 8 та 9 класах гімназії діти поглиблено, за заявами батьківських громад цих класів, вивчають математику, українську мову і літературу, англійську мову, історію.

З 10 класу іде поділ по наступних профілях навчання: математичний, української філології, іноземної філології та історичний.

Крім цього в закладі 5 учнів за станом здоров’я навчались на індивідуальній формі навчання, а 4 дітей з особливими освітніми потребами навчались в 4-х інклюзивних класах.

Заклад є учасником проекту «Інтелект України». З першого по сьомий клас, а значить один з класів паралелі, а їх зазвичай три або чотири, є учасниками цього проекту (сутність якого полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці, розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви та уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо).

До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач.

В тому навчального році один із перших класів став учасником проекту «На крилах успіху».

Третій проект – це Всеукраїнський пілотний проект «Інтегрований курс природничих наук», в якому за спеціальною програмою вивчаються фізика, географія, біологія і хімія. Апробацію програми за цим проектом проходив один із трьох 11-х класів.

Розглянемо статистичні дані щодо якості освіти
в 2019-2020 навчальному році.
Навчаються 3 - 4 класи 5 - 9 класи 10 - 11 класи Всього
Кількість Відсотки Кількість Відсотки Кількість Відсотки
на 1-3 бали (І рівень) 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
на 4-6 балів (ІІ рівень) 0 0,0% 3 0,4% 0 0,0% 0,4%
На 7 -12 балів (ІІІ-ІV рів) 139 78,5 % 216 52,8 % 76 61,8 % 61,3 %
на 10-12 балів (ІV рівень) 42 23,7 % 46 11,2 % 20 16,3 % 12,5%

Як результат – якісний показник знань учнів за навчальний рік – 61,3 %.

Як для такого великого закладу- показник дуже гарний!

Нагороджено медалями 12 учнів

З них:

Золотою - 11

Срібною - 1

Отримали свідоцтва про базову загальну освіту з відзнакою

10 учнів

Нагороджено Похвальним листом 84 учня

Нагороджено Похвальною грамотою

«За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» 3 учня.

Адміністрація закладу постійно здійснює контроль за навчальними досягненнями здобувачів освіти через моніторингове дослідження за такими напрямками: вивчення якості навчальних досягнень учнів за результатами семестрового та річного оцінювання; встановлення рівня досягнень учнів класу з усіх предметів інваріантної частини навчального плану та ступеня засвоєння предметів варіативної частини; опрацювання результатів підсумкових контрольних робіт та ДПА. Але відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2020 року №262 та змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 року №291, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2020 року № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2019/2020 навчальному році», учні 4 та 9 класів звільнені від проходження ДПА.

У 2019-2020 н.р. маємо такі результати вступу випускників 11 класів Деснянського НВК:

Із 65 учнів вступили: виші – 54. (бюджет- 15, контракт -39); коледж – 5

(бюджет – 2, контракт -3), ПТУ -2 (бюджет – 2, контракт -0); працюють -2;

курси онлайн-1; не працює – 1.

Докладніше з результатами вступу можна ознайомитись на веб-сайті Деснянського НВК в розділі Навчання – результати вступу до ВНЗ.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказу по Деснянському НВК від 03.09.2019 №106 «Про організацію науково-методичної роботи у 2019-2020 навчальному році» тощо.Педагогічний колектив третій рік працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування громадянської компетентності як засобу соціалізації учнів та орієнтації на успіх». На етапі практичної реалізації науково-методичної проблеми ставилися наступні завдання:

- поширювати інноваційний стиль діяльності педагога в рамках демократизації освіти;

-впроваджувати технології демократичної освіти на уроках та позаурочних заняттях;

- використовувати базові підходи, цінності ОДГ/ОПЛ(освіта для демократичного громадянства/освіта з прав людини) в освітньому процесі Нової української школи, формуванні загальнолюдських і демократичних цінностей особистості учнів;

- провести діагностику роботи вчителів по впровадженню ОДГ/ОПЛ в навчально-виховний процес, визначити шляхи успішного застосування елементів громадянської освіти на позаурочних заняттях;

- заохотити вчителя застосовувати у своїй педагогічній практиці формувальне оцінювання для розвитку громадянської відповідальності.

Розроблена система організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання науково-методичної проблеми закладу та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: наради при директорові; методичні оперативки; педагогічні ради; методичні ради; предметні комісії вчителів; творчі групи, психолого-педагогічний семінар; практичні семінари; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня учнів; робота з обдарованими дітьми.

У Деснянському НВК створене сучасне освітнє середовище. Учні 1-2 класів навчалися в класних кімнатах, які обладнані за вимогами НУШ. Обладнані сучасні навчальні кабінети з різних предметів, які забезпечують оптимальні умови для організації освітнього процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучені всі вчителі закладу. Значну роль у вирішенні поставлених завдань відіграє участь закладу в Програмі підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», у її пілотному проекті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти», під час якої ініціативна група наших учителів адаптувала і модифіковувала вправи з цього напрямку. Авторські вправи, розроблені вчителями закладу, увійшли у Тулбокс – міжнародну збірку напрацювань українсько – норвезького проекту «Демократична школа». Шкільний координатор Програми Паньок В.П. була представником української делегації у Тбілісі на Міжнародній конференція «Як ми впроваджуємо Рамку КДК Ради Європи у наші школи. У конкурсі сценаріїв занять з громадянської освіти «Democracy Cake: Поговорімо про демократію» Фонду «Освіта для демократії» та Громадської спілки «Громадські ініціативи України» розробка Паньок В.П. та Семків О.В. увійшла в десятку кращих та отримала нагороду. Ці вчителі були представниками закладу на Всеукраїнській конференції «Демократичної школи» з залученням міжнародних експертів та ВО міністра освіти Л. Мандзій.

Значну роль у методичній роботі відігравали творчі групи вчителів.

Творча група «Навчаємо культурі демократії» (у складі Дейко Л.М. (керівник), Паньок В.П., Кушнір Т.М., Чічкан М.Ю., Семків О.В., Римарєвої Н.П.) розробляла методики впровадження ОДГ/ОПЛ в освітній процес та вправи з формування демократичних компетентностей, застосування формувального оцінювання, провела тренінгове заняття «Демократія в дії». Члени творчої групи керували окремими напрямками загальношкільного проекту «Просвіта», якими є служба порозуміння, екологічна служба, медіаосвіта, соціально-психологічна служба, інформаційна служба. На занятті педагогічного стартапу для новопризначених керівників закладів загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад Чернігівської області вчителі групи провели авторську тренінгові вправу «Школа успіху».

Творчою групою «Від успіху в навчанні до успіху в житті» (Колінько А.П. (керівник), Медяна І.П., Коцюк Г.Ф., Кучеренко О.В.) розроблялися і втілювалися в освітній процес прийоми ефективної роботи учнів на засадах гуманізму, особистісного саморозвитку, конструктивної взаємодії, формування провідних компетентностей.На фестивалі обдарованої молоді група поєднала хімію, інформатику, статистику, STEM-оцінювання, логіку.

Дві творчі групи вчителів працювали над впровадженням STEM-освіти в освітній процес. Учителі творчої групи «Шкільна територія як об'єкт STEАM-дослідження»(у складі Костюченко Н.В. (керівник), Явтушинської В.В., Заболотної Т.М., Караман І.В., Кудрі Т.О., Колінько О.М.) працювали над проблемою «STEM-освіта як перспективна форма інноваційної освіти в Україні».

Головною метою роботи творчої групи є впровадження STEM-освіти, спрямованої на компетентнісну модель навчання. Протягом навчального року ця група вчителів брала активну участь у різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів: WEB-STEM-ШКОЛА 2020; фестиваль освітнього лідерства «Clever»; Всеукраїнський фестиваль «Щасливий бути вчителем»; міжнародний освітній форум-практикум; брали участь у роботі І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції - Навчання згідно програми «Педагогічні підходи в STEM-освіті».

На фестивалі обдарованої учнівської молоді Деснянської ОТГ показали можливості ресурсної кімнати на станції «Школа майбутнього».

Був проведений семінар-практикум для педагогічного колективу «Шкільна територія як об’єкт STEAM-дослідження» та засідання круглого столу педради «Виховання в учнів стійкої позитивної мотивації до навчальної діяльності як важливий фактор формування соціально-адаптованої особистості» для вчителів початкової школи.

Робота творчої групи переконує, що використання STEM-освіти в освітньому процесі сприяє формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, зумовлює підвищення мотивації учнів, піднімає позитивний імідж Деснянського НВК , оприлюднюючись на сторінці Facebook «STEAM освіта в початкових класах»

Творча група «STEM-освіта як перспективна форма інноваційної освіти» ( у складі Синєгуб І.В. (керівник), Полякової Л.М., Москалець О.Ф., Прокопець О.В.) досліджувала особливості впровадження обраного напрямку в освітній процес, працювала над пошуком нових ідей, технологій, які можна втілити в теперішніх умовах. Практичним результатом стало виготовлення технічного пристрою для обробки пінопласту та виготовлення різноманітних моделей. Презентація проєкту відбулася на фестивалі обдарованої молоді, де учні самостійно навчилися використовувати прилад для створення власних виробів.

Завдяки плідній роботі цієї групи учні закладу прийняли активну участь у різноманітних конкурсах: міжнародний конкурс із Web-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів (Зима 2020), міжнародний дитячий конкурс комп’ютерної графіки «Кольори Всесвіту», на освітній платформі «На Урок» - Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет», на платформі «Всеосвіта» - Всеукраїнський конкурс «Основи кібербезпеки».

Підвищують свій професійний рівень шляхом участі у вебінарах та конференціях: «STEM, емоційний інтелект та гра-навчання», «Опануємо micro:bit. Перші кроки», «Практичний кейс «Проведення STEM-квесту в середній школі», «STEM- лабораторія з використанням сучасного ігрового освітнього процесу», «SPIKE Prime – освітнє середовище для STEM майбутнього»,«Використання навчальних наборів BOTEON для реалізації STEM-навчання» та інше. Учителі групи були учасниками наукової конференції «STEM-освіта. Математика важлива» та І конгресу STEM-освіти у м. Чернігів.

Представники адміністрації та педагогічного колективу взяли участь у Глобальному проекті модернізації освіти в Україні: доступ до технологій (хмарний сервіс ArcGis On Line від Esri) з метою створення ігрових сценаріїв на платформі «Кібер Джура».

У 2019-2020 навчальному році колектив продовжив співпрацю із навчальними закладами інших регіонів та ВНЗ України. Були проведені цікаві зустрічі з представниками Київського авіаційного університету , студентами та викладачами Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, Київського політехнічного інституту, Київського університету «Крок», Козелецького ветеринарного коледжу, Київського будівельного коледжу. Організовані круглі столи для старшокласників з випускниками, які навчаються у ЗВО України та Польщі.

На базі Деснянського НВК був проведений ІV Фестиваль обдарованої молоді Деснянської громади «Розумна нація – міцна держава», метою якого були підтримка обдарованої молоді Деснянської громади, залучення молодих людей до соціальної активності в громадському, культурному, економічному житті селища, держави. На фестиваль були запрошені діти не лише зі шкіл Деснянської громади (Деснянського НВК, Тужарського ЗЗСО І – ІІІ ступенів, Карпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів, Морівської філії), а й із сусідніх громад – Остерської та Козелецької. Учителі підготували навчально-розважальний квест «У пошуках нових знань» з оригінальними завданнями на локаціях «Лінгвістична», «Хімічна лабораторія», «STEM – зупинка», «Мистецька», «English Station», «Школа майбутнього».

Показником активності роботи педагогів з обдарованими дітьми є результати олімпіад та учнівських конкурсів:

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

Прізвище, ім'я учня Досягнення Предмет Клас ПІП вчителя, який підготував
1. Свідницька Вікторія Диплом III cm. Укр. мова та література 10 Анікієнко В.І. Титок О.В.
2. Свідницька Вікторія Диплом II cm. Англійська мова 10 Лісогор Л.І.
3. Грищенко Ірина Диплом II cm. Географія 8 Логвін Г.В.
4. Логвін Артем Диплом IIІ cm. Географія 10 Логвін Г.В.
5. Кузнєцова Анастасія Диплом IIІ cm. Географія 11 Логвін Г.В.
6. Кузнєцова Анастасія Диплом IIІ cm. Англ.мова 11 Петеліна Н.М.
7. Строкань Марія Диплом IIІ cm. Історія 11 Колінько А.П.
8. Гобач Дмитро Диплом III cm. Фізика 10 Федорова Г.І.
9. Мельник Оксана Диплом IIІ cm. Правознавство 9 Дейко Л.М.
10 Панченко Ірина Диплом IIІ cm. Рос. мова та зар.літ 9 Радіонова-Єременко О.Б. Галепа Л.І.
11 Герасименко Євгенія Диплом III cm. Німецька мова 9 Лісогор Л.І.
12 Авер'яненко Богдана Диплом III cm. Трудове навчання 11 Римарєва Н.П.
13 Хоменко Анна Диплом III cm. Біологія 8 Степура В.М.
14 Грохоцький В’ячеслав Диплом III cm. Біологія 9 Степура В.М
15 Коваленко Олександр Диплом III cm. Біологія 11 Самусевич О.Б

Свідницька Вікторія - ІІІ місце у III (обласному) етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Титок О.В., Анікієнко В.І.);

Ковальчук Ірена - ІII місце у III (обласному) етапі XХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (Явтушинська В.В.);

Логвін Артем - Диплом ІІ ступеня МАН на обласному етапі конкурсі-захисті робіт МАН з психології (Крижанівська Л.Г., Паньок В.П.)

Горбач Дмитро - Диплом III ступеня МАН на обласному етапі конкурсі-захисті робіт МАН з інформатики (Полякова Л.М.)

Синєгуб Іван - Диплом III ступеня на міжнародному конкурсі з веб- дизайну

За кількістю дипломів обласного рівня Деснянський НВК перший серед опорних закладів ОТГ Чернігівщини.

У конкурсі «Учитель року - 2020» у номінації «Початкова освіта» взяла участь представник закладу – Логвиненко Н.М.

Учитель початкових класів Костюченко Н.В. однією з перших в області пройшла сертифікацію вчителів.

Керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та листом Міністерства освіти і науки України №1/9-154 від 11.03.2020, з 12.03.2020 по 29.05.2020 здійснювався освітній процес у дистанційній формі шляхом застосування електронних засобів, інформаційно-комунікаційних технологій, платформ.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні і переходом на дистанційну форму навчання був створений віртуальний методичний кабінет Деснянського НВК : https://metodkabinet104.blogspot.com/p/blog-page.html, у якому надавались інструкції зі створення віртуального курсу дисциплін за допомогою платформи Google Classroom та з роботи в додатку для створення відеоконференцій Zoom , поширювалися посилання на дистанційні методики навчання передового педагогічного досвіду, розклад уроків для учнів телевізійної Всеукраїнської школи онлайн, висвітлювались інформаційні новини МОН та МОЗ України.

План заходів щодо організації методичної роботи 2019-2020 навчального року був виконаний не в повному обсязі. У зв’язку з пандемією COVID-19 не відбувся семінар вчителів фізики Деснянської ОТГ, не проведена підсумкова науково – практична конференція «Актуальні проблеми управління інноваційними процесами в освіті».

Виховна робота у 2019/2020 навчальному році в Деснянському НВК здійснювалась відповідно до переліку нормативно-правової документації щодо організації виховного процесу та річного плану роботи НВК і була спрямована на реалізацію виховної проблеми: «Реалізація соціальної функції виховання та розвиток особистості в умовах демократичної школи».

Виховна робота була спрямована на виконання завдань:

– Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю;

– Виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

– Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

– Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я.

Пріоритетним напрямом виховання у 2019/2020 навчальному році є формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правосвідомість, політична культура тощо. А стрижнем виховного процесу є національно-патріотичне та громадянське спрямування.

В НВК проведені заходи за напрямками:

1. Національно-патріотичне виховання:

– уроки мужності: до Дня партизанської слави «Цей день в історії України», до Дня захисників України «Україна понад усе!»; Уроки пам’яті трагедії Бабиного Яру та «бабиних ярів» України, Героїв Крут, Героїв Небесної сотні, до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; виховні години та бесіди: «Державні символи України», «Національна символіка України», «Знати і поважати герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Патріотизм - нагальна потреба України», «Козацькому роду нема переводу», «Імена і символи козацтва», «Конституція – основа моєї держави», «Громадянином бути зобов’язаний», «Символи моєї держави», «Наша Вітчизна Україна», «Україна - це територія гідності і свободи», «Мова рідна - слово рідне!», «З Україною в серці», «Що означає бути громадянином держави», «Рідний край, де ми, живемо, Україною зовемо», «Я і моя держава» тощо; конкурс читців віршів «Моя земля - Україна»; виставка квіткових композицій «Барви осені», «Осіння казка»; виставки малюнків «Моя мальовнича Україна», «Діти не хочуть війни»; флешмоби «Обіймі свій заклад!» (до дня Соборності України), «Квітка пам’яті», «Вдягни вишиванку»;

- з нагоди Дня захисника України в рамках Тижня Українського козацтва в НВК традиційно проведені спортивно-патріотичні змагання «Котигорошко» (3-4 кл), «Козацькі розваги» (5,6 кл);

- військово-патріотична гра «Нумо, хлопці!» (10 – 11 кл) до Дня ЗСУ;

- зустрічі з військовослужбовцями 169 НЦ - учасниками бойових дій в зоні АТО,

- організація екскурсійних поїздок серед учнів НВК (з метою вивчення історії та культури рідного краю здійснено екскурсії класними колективами 1-11-х класів по Чернігівській області (с. Отрохи, Беремицьке, сел. Козелець, м.Остер, м.Чернігів) та за її межами: м.Київ, Львів. Під час екскурсій учні відвідали історичні пам’ятки, місця козацької слави, мали змогу побачити шедеври ландшафтної архітектури; віртуальні екскурсії в умовах карантину «Пізнаємо рідний край» (сел. Козелець, м.Ніжин, м.Чернігів, с.Бреч)

- тематичні екскурсії до музею бойової слави в ГБО, в/ч 169 НЦ (огляд військової техніки, зброї, знайомство з тренажерами), музею героїв АТО (ПНЗ ЦТДЮ);

- покладання квітів до Алеї Героїв, пам’ятних знаків учасників війни в Афганістані, АТО, меморіальних дошок військовослужбовців, які загинули в зоні АТО;

- участь учнів НВК в проекті «Демократична школа»;

- впровадження в навчальний процес курсів за вибором «Ми – Громадяни України» (7 – 8кл);

- підготовка до участі в ІІ (обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), національно-патріотичному заході «Я–патріот».

2. Превентивне та фізичне виховання:

- єдиний день профілактики правопорушень за темою «Право на освіту: право чи обов`язок?» (5 – 11 кл); «Правова абетка» (1 – 4 кл), «Права дитини-права людини» (5 – 11 кл);

- в рамках Всеукраїнського тижня права (09.12.2019 – 13.12.2019р) проведено:

а) Всеукраїнський урок права «Права людини» (2 – 11 кл);

б) правовий конкурс «Брейн-ринг» для учнів 9 – 10 класів;

в) бесіди «Правова відповідальність підлітків» (7 – 9 кл), «Булінг та шляхи його попередження» (5 – 11 кл);

г) перегляд відео/мультфільмів «Я і мої права» (1 – 5 кл);

д) випущені колажі ««Права людини – очима дітей» (1 – 11 кл);

е) випущено інформаційний постер «10 грудня – день прав людини»;

є) у бібліотеці оформлені: виставка літератури «Права та обов'язки учнів»; «Правові знання – учням» постійно діюча експозиція книжок;

- участь у Міжнародній акції «16 днів проти насилля» (25.11.2019-10.12.2019р) в рамках якої проведено:

а) бесіди «Булінг та шляхи його попередження» (1-11 кл),

б) виготовлені плакати «Єднаймося проти насилля!» (5-11 кл),

в) випущено інформаційний постер «16 днів проти насильства» (учнівський парламент);

г) виготовлені та розповсюджені буклети «Ми проти насильства!» (учнівський парламент),

д) акція «Наші долоні проти насильства!» (1-4 кл, 5-11 кл),

е) тренінг «Ми проти насильства!» ( психолог, соціальний педагог),

ж) анкетування «Поширення та форми насильства серед школярів» (7-8 кл) (психолог);

- заняття з елементами тренінгу «Формування навичок поведінки, які допоможуть уникнути життєвих ризиків» для учнів 6 класу;

- бесіди «Я прийшов в цей світ, щоб мене любили» для учнів 7-х класів (психолог в рамках програми «рівний-рівному»);

- акція «Синя стрічка» (запобігання насиллю над дітьми) для учнів 8 – 9 класів (психолог);

- бесіда «Ні, сексуальній експлуатації дітей» з переглядом відеороликів для 6, 8 класів (психолог гімназії);

- бесіди для батьків «Попередження насилля в родині»

- ініціативною групою вчителів, які беруть участь у пілотному проекті «Формування та оцінювання громадянських компетентностей», були проведені вправи: «Репортаж «Торгівля людьми або Рабство по-сучасному» (6кл), «Демократія і права людини починаються з тебе» (7 кл), «Міжнародні документи в галузі прав людини» (9 кл), «Цінності, що об’єднують» (8 кл).

- інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки під час навчально-виховного процесу: під час уроків, перерв, в їдальні, на подвір’ї, в спортзалах та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; поводження з електроприладами, вибухонебезпечними предметами, з вогненебезпечними речовинами; протипожежної безпеки; правил поведінки на воді, у лісі, вдома; щодо попередження дорожньо-транспортних пригод; з профілактики шкідливих звичок; про правила протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят; про правила поведінки під час канікул тощо;

- Тиждень безпеки дорожнього руху (вересень) та протипожежної безпеки;

- День ЦЗ (жовтень) з відпрацюванням дій у разі надзвичайних ситуацій;

- змагання з піонерболу та футболу, першість гімназії з шашок та шахів (учнівський парламент);

- осінній спортивно-патріотичний захід «Ми – патріоти України!»;

- активна участь у районних змаганнях з волейболу, пляжного волейболу, легкої атлетики, міні-футболу, баскетболу, шашок.

3. Художньо-естетичне виховання:

- виставки квіткових композицій «Барви осені», «Осіння казка»; композицій «Новорічна казка»;

- оформлення колажів «Автопортрет класу»;

- виставка малюнків «Моя мальовнича Україна», «Права людини – очима дітей»;

- акція «Подаруй книгу бібліотеці» до Всеукраїнського дня бібліотекаря;

- святковий концерт до Дня вчителя; Міжнародного жіночого дня;

- конкурс «Міс Осінь – 2019» (8 кл), «Нумо, дівчата!»;

- бібліотечні уроки для учнів НВК;

- новорічні свята.

4. Професійна орієнтація та допрофільна підготовка:

- відвідування днів відкритих дверей навчальних закладів м. Києва учнями;

- зустрічі з представниками ВНЗ м. Чернігів, Київ, Біла Церква, Катюжанка тощо;

- постійно-діюча книжкова виставка «Професія в житті людини»

- анкетування учнів 9-11-х класів щодо професійного вибору.

5. Екологічне виховання:

- перший урок «Екологічна грамотність та здорове життя»

- трудові десанти по прибиранню території НВК, селищного парку та прибирання кабінетів;

- участь в Акціях «За чисте довкілля», «Годівничка»;

- осінній спортивно-патріотичний захід «Ми – патріоти України!»;

- виховні години з нагоди Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС (5-11 кл);

- виставки дитячих малюнків «Бережімо землю» серед учнів 5-7-х класів;

- збір макулатури.

Центром морально-правового, військово-патріотичного, художньо-естетичного та спортивного виховання учнів є гуртки. У 2019/2020 навчальному році учні НВК відвідували гуртки «Патріот», «Впоряд», «Стрільба»; «Рятівник», «Відун», «Туризм», «Ватра» (підготовка до всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» та понад 30 гуртків на базі Деснянського ПНЗ ЦТДЮ. Діти також відвідують спортивні секції при військових частинах (футбол, бокс, легка атлетика) та Деснянську музичну школу.

Результати роботи гуртківців можна побачити під час проведення заходів: концертів, виставок, екскурсій, семінарів.

Результати спортивного виховання за навчальний рік:

Естафета 4*100 (район) ІІІ місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Міні футбол (район) ІІІ місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Крос (район) ІІІ місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Волейбол (район) І місце - Слинчук А.Б.

Баскетбол (район) І місце - Мотєв С.П.

Баскетбол (область) ІІ місце - Мотєв С.П.

Я-патріот (район) І місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Парковий волейбол (район) І місце - Слинчук А.Б.

Спартакіада (район) І місце - Слинчук А.Б., Мотєв С.П.

Команда Деснянського НВК в загальнокомандному заліку зайняла І місце в Козелецькому р-ні.

Впродовж 2019-2020 навчального року в закладі функціонував учнівський парламент – орган учнівського самоврядування, який очолювала Цвєткова Валерія, учениця 10-А класу. Більшість членів учнівського парламенту даного скликання виявляють високий рівень громадянської позиції. Традиційними стали заходи для учнів початкової школи, які самостійно готують та проводять учні парламенту. Про проведені заходи, змагання, конкурси інформація розміщується на сторінці у Фейсбуці «Учнівський парламент Деснянського НВК».

Учнівський та педагогічний колективи не залишаються байдужими та долучаються до волонтерства. Так, під час проведення конкурсу «Нумо, хлопці!» відбувся збір коштів на лікування колишньому командиру 41-го батальйону полковнику Дроздову Олексію Вікторовичу. Завдяки небайдужим мешканцям нашого селища, було зібрано 9 851 гривню. Учні 3Б ( класовод Костюченко Н.В.), 4Б (класовод Караман І.В.),7А (кл.кер. Семків О.В.) за підтримки батьків відправили військовослужбовцями 2 роти 20 батальону 93 бригади малюнки та жовто-блакитні браслетики. Учні 7-Б класу (кл.кер.Баяк Є.А.) взяли участь в акції «Добра Іграшка» (добровільний рух волонтерів школярів) та передали іграшки до у відділення ендокринологіі лікарні Охматдит (м.Київ), кошти, які планувалися на закупівлю новорічних подарунків для дітей цього класу, були витрачені на закупівлю канцелярських товарів для дітей Свалявинського інтернату.

Проаналізувавши стан виховної роботи за 2019-2020 навчальний рік, слід зазначити, що класні колективи 1-11-х класів під керівництвом класоводів, класних керівників, за участі класного учнівського самоврядування активно долучаються до проведення позакласних та позашкільних заходів різного спрямування. Із задоволенням діти готуються до проведення різних виховних заходів. Особливий інтерес викликає підготовка та участь у концертах, акціях, флешмобах, вечорах, новорічних святах, конкурсах художньої дитячої творчості тощо.

В період карантину (березень – травень 2020 р.) класоводи та класні керівники не припинили виховну роботу зі своїми вихованцями. Вони опанували нову форму – дистанційну: Zoom, ClassRoom, Viber, проводили онлайн бесіди, тестування, флешмоби, челенджі, надавали посилання на тематичні відео, сайти тощо.

Додержання вимог щодо забезпечення нешкідливих умов праці та навчання здійснюється згідно ст.27 та ст.68 Конституції України, ст.51 п.1 та ст.57 п.1 Закону України «Про освіту», ст.21 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про охорону праці», Закону «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону України», Кодексу законів про працю України та іншими законодавчими і нормативними документами про охорону праці.

В закладі за рішенням Деснянської селищної ради введено посаду фахівця з охорони праці, що опікується питаннями охорони праці працівників і безпеки життєдіяльності учнів та посаду електромонтера, адже стан електромереж застарілий і не витримує великої кількості сучасного обладнання кабінетів.

З метою підтримання пожежної безпеки в заклад додатково закуплено 30 вогнегасників ВП-5 та 12 комплектів пожежних кранів-гідрантів із рукавами і наконечниками.

Послуги з організації харчування учнів Деснянського НВК і його філії надаються ТОВ «Шкільний сервіс». У 2019-2020 навчальному році за рахунок місцевого бюджету безкоштовно харчувались 88 учнів з числа пільгових категорій.

Навчальні кабінети Деснянського НВК в більшості ремонтуються і підтримуються за рахунок батьківських громад класів. Але за рахунок розпорядника коштів було частково відремонтовано і повністю забезпечено меблями і оргтехнікою чотири кабінети для перших класів.

Також розпорядником коштів продовжилось утеплення будівлі закладу, відремонтовано ганок закладу, встановлено нові вхідні двері в гімназію, відремонтовано і обладнано сучасний кабінет «Інтерактивний лазерний стрілецький тир», реконструйовано підлогу коридору 2-го поверху гімназії з лінолеуму на керамічну плитку, відремонтовано повністю 5 учнівських туалети і частково інші, в 6 учнівських туалетах встановлено кабінки. Все це з використанням підрядних організацій.

Працівниками закладу за звітній період:

1) проводився ремонт і реконструкція електромереж закладу;

2) реконструйовано огорожу і прохід з боку будинку 42А;

3) поточний ремонт коридорів і приміщень закладу;

4) ремонт запасного виходу із великої актової зали;

5) ремонт перевдягальні для хлопців в гардеробі корпусу №2;

6) ремонт перевдягальні для дівчат в корпусі №1;

7) ремонт і реконструкція кульового стрілецького тиру.

Всі мережі, комунікації, інфраструктура закладу підтримуються в належному стані.

На закінчення відмічаємо пріоритетні напрями роботи на 2020-2021 навчальний рік:

1. Продовжити роботу по реалізації нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти, розбудові Нової української школи, з використанням базових підходів, цінностей ОДГ/ОПЛ в освітньому процесі, формуванні загальнолюдських і демократичних цінностей особистості учнів, по вдосконаленню педагогічної майстерності вчителів.

2. Сприяти активізації діяльності вчителів щодо поширення інноваційних технологій, вдосконаленню цифрових компетентностей.

3. Створювати умови для участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, надавати консультації педагогам з метою підвищення якості робіт.

4. Посилити роботу з обдарованими та здібними учнями шляхом організації активних учнівських досліджень, організації роботи факультативів та індивідуальних занять.

5. Посилити співпрацю адміністрації закладу з органами батьківського самоврядування початкової школи і гімназії. Провести вибори голів батьківського самоврядування структурних підрозділів.

6. Удосконалювати зміст, форми і методи освітнього процесу шляхом:

- забезпечення кожному здобувачу освіти рівного доступу до якісної освіти;

- здійснення постійного моніторингу показників роботи закладу та педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо вдосконалення їхньої діяльності;

- забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань з охорони здоров’я і життя дітей;

- виховання громадянської свідомості учнів, патріотизму, національних традицій, моралі, поваги до державних символів України;

- забезпечення безумовного виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників освітнього процесу;

- дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.

Усе це сприятиме формуванню конкурентноздатних випускників, які гідно працюватимуть і навчатимуться в незалежній Україні і будуть розбудовувати нашу державу.

Фінансово-господарська перспектива закладу на 2020-2021 навчальний рік:

1) встановлення системи зовнішнього відеоспостереження;

2) ремонт приміщення і створення в закладі STEM – лабораторії;

3) встановлення металопластикових вхідних дверей у початковій школі;

4) ремонт методичного кабінету;

5) ремонт кабінету хореографії;

6) ремонт технологічної майстерні № 109;

7) ремонт сходових проходів вище третього поверху;

8) облаштування учительської кімнати в початковій школі;

9) ремонт і реконструкція електромереж;

10) облаштування на території закладу «Парку майбутнього» у спільному проекті учнівської, батьківської і вчительської громади.

Об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін є запорукою успіху в освітньому процесі і розвитку навчального закладу вцілому!

Директор Деснянського НВК Римарєв К.Є.

Звіт директора Деснянського НВК Римарєва К. Є.

за 2018-2019 навчальний рік.

Опорний заклад «Деснянський навчально – виховний комплекс «гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Деснянської селищної ради Чернігівської області створений рішенням сесії Деснянської селищної ради від 24 травня 2018 року і має у своєму складі наступні структурні підрозділи: школа І ступеня: 1-4 класи; гімназія: 5-11 класи, а також Морівська філія І-ІІ ступенів: 1-9 класи. Проектна потужність закладу 1600 учнів. До Деснянського НВК також здійснюється підвіз учнів 10 класів із сіл Соколівка, Максим, Морівськ.

Площа території закладу 6,4 га, корисна площа приміщень закладу 7500 м2. Рік побудови приміщення корпусу №1 – 1963, корпусу № 2 - 1987. Заклад розташовано у типовому приміщенні. Опалення, водогін і каналізація- централізовані. На території НВК розташовані: футбольне поле, два баскетбольних майданчика, три волейбольних майданчика, міні-футбольний майданчик, гімнастичний майданчик.

Заклад має власний Статут, Положення про Морівську філію, Герб, Прапор та Гімн, власний сайт і сторінку у Фейсбуці.

В Деснянському НВК працюють творчі, креативні, обдаровані, високопрофесійні вчителі, які володіють сучасними методиками навчання і які мають хист і бажання працювати з натхненням і віддачею, як на уроках, так і в підготовці здобувачів освіти до олімпіад і різноманітних конкурсів.

В Опорному закладі працює 83 педагога, 79 з вищою освітою і 4 з середньою спеціальною.

З них:

56- спеціалістів вищої категорії, з них:

9- відмінників освіти;

10-учителів - методистів;

28- старших учителів;

Також:

9- спеціалістів І категорії;

5- спеціалістів;

5 - мають 15 розряд.

Педагоги об’єднуються в 7 методичних об’єднань:

1) Історико- природничих наук;

2) Фізико- математичних наук;

3) Української філології;

4) Іноземної філології;

5) Фізичної та естетичної культури;

6) Учителів початкових класів;

7) Учителів початкових класів, які впроваджують освітні програми

« Інтелект України» та «На крилах успіху».

Крім педагогічних працівників в закладі працює 33 непедагогічних працівників різного профілю.

Виходячи з переліку категорій та звань, зрозуміло, що колектив ділиться досвідом зі свої ми колегами об’єднаної територіальної громади, району та області в ході різних семінарів, конференцій та скайп-зустрічей. Вчителі Деснянського НВК є постійними учасниками і лауреатами обласного етапу конкурсу «Учитель року».

Для підвищення майстерності вчителі беруть участь у різних методичних заходах і конкурсах:

- Обласний вебінар «Моніторингові дослідження та діагностичний підхіду системі роботи заступника директора з навчально-виховної роботи» (Кушнір Т.М.)

- Обласний семінар в ЧОІППО для заступників директорів з навчально-виховної роботи, що перебувають на курсах «Самооцінювання та формувальне оцінювання в школі в умовах демократичної освіти» (Кушнір Т.М., Паньок В.П.)

- Участь у шеститижневому онлайн-курсі EduHack: Challenge/ Мова і школа: як викладати ефективно. (Чічкан М.Ю)

- ІV Міжнародний освітній форум- практикум (20.10.2018 р., м.Київ)

- Зустріч в ЗОШ № 5 м.Київа 31.01.2019 р. «Від ЗНЗ до НУШ»; Кушнір Т.М., Караман І.В.

- Конкурс «Учитель року» - Римарєва Н.П.- 2019

- Обласний конкурс веб-сайтів (дипломи І і ІІ ступенів Логвін Г.В., Баяк Є.А.)

- Українсько-канадський конкурс інноваційних освітніх проектів (Перша премія – Кушнір Т.М.) та інші.

Із 116 членів трудового колективу Опорного закладу 112 є членами первинної профспілкової організації. Між адміністрацією НВК і первинною профспілковою організацією укладено колективний договір.

В закладі утворено, відремонтовано і оснащено профспілкову кімнату.

Але головна сила і гордість Деснянського НВК звичайно, діти.

В Опорному закладі навчається 927 дитина: 887 в Десні і 40 в Морівській філії. В Десні: 370 в початковій школі і 517 в гімназії. Здобувачі освіти поділяються на 14 класів з 1 по 4-й в початковій школі і на 23 класи в гімназії. В Морівській філії 3 класи , 1 група ,5 клас відсутній і 2 класи-комплекти. Середня наповнюваність класів Деснянського НВК становить 24 учня.

В опорному закладі діти навчаються в 34-х навчальних кабінетах, більшість з яких обладнані згідно сучасних вимог комп’ютерною технікою, багатофункціональними пристроями 3*1, сучасними LED телевізорами, проекторами тощо. Три кабінети перших класів відремонтовані, переобладнані і забезпечені сучасною технікою згідно вимог Нової Української Школи. Серед кабінетів можна виділити кабінети біології, хімії, географії і фізики, що були відремонтовані, забезпечені новітнім обладнанням і технікою в 2018 році. В закладі також працюють п’ять кабінетів інформатики, чотири технологічні майстерні, спортивний зал, спортивна і спортивно-хореографічна кімнати, кабінет хореографії, мистецтва та інші предметні кабінети. Крім того до послуг здобувачів освіти бібліотека, медіатека, ресурсна кімната, кабінет психолога, логопедичний кабінет, парламентська кімната, мала актова зала, велика актова зала, медичний кабінет, буфет та їдальня.

У 8 та 9 класах гімназії діти поглиблено, за заявами батьківських громад цих класів, вивчають математику, українську мову і літературу, англійську мову, історію.

З 10 класу іде поділ по наступних профілях навчання: математичний, української філології, іноземної філології та історичний.

Крім цього в закладі 4 учні за станом здоров’я навчаються на індивідуальній формі навчання, а 5 дітей з особливими освітніми потребами навчаються в 3-х інклюзивних класах.

Опорний заклад працює над реалізацією проблеми: «Формування громадянської компетентності, як засобу соціалізації учнів та орієнтації на успіх».

Працюємо з 2017 року. Пройшли два етапи реалізації:

1. Діагностичний етап 2017-2018 р.

2. Теоретичне обгрунтування науково-методичної проблеми 2018-2019 р.

(провели педради, практичні семінари, проблемні семінари, засідання МО, розглядаючи питання формування громадянської компетентності на уроках та в позаурочних заходах; тренінги ініціативної групи за участі тренерки програми «Демократична школа» - «Формувальне оцінювання», «Моделювання вправ»)

Для популяризації проблеми закладу проводилися:

- Фестивалі для обдарованої молоді Деснянської громади «Розумна нація – міцна держава»

- Семінари ОТГ:семінар з історії, української мови та літератури, англійської мови, бібліотекарів.

- Спільні методичні заходи з Остерською гімназією (конференція в Острі «Інновації в освіті» і проблемний семінар в Десні «Таємниці сучасного уроку»

Весь колектив бере участь у Всеукраїнському пілотному проекті від інституту модернізації змісту освіти за програмою «Демократична школа».Учителі історії взяли участь у впровадженні результатів дисертаційного дослідження Побєдаш І.В., учителя-методиста Сновської ЗОШ І-ІІІ ступенів «Формування громадянської компетентності учнів основної школи у процесі навчання історії» (куратор Паньок В.П.)

Щороку 5-7 вчителів друкуються у фахових журналах чи методичних збірниках, відвідують всеукраїнські виставки інновацій в освіті.

Успішно співпрацюємо із Київською гімназією ім. Драгоманова (у 2018 році брали участь у триденній конференції «Партнерство в освіті»), з Малою академією наук М.Києва (учні нашого закладу перебували два тижні у м. Богуслав у «Натуралістичній школі» для науково-експериментальної діяльності в природничій сфері).

Головне завдання нашого закладу - надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти. Із року в рік викладачі Деснянського НВК налаштовані на викладання предметів інваріативної та варіативної частини сучасно, змістовно, формуючи життєво необхідні компетентності. Як результат – якісний показник знань учнів тримається в рамках 50-70%.

2017-2018 р.р.

1) На «7» - «12» - 51.2 %;

2) На «10» - «12» - 14,2 %;

3) Золотою медаллю -1.8 % (1 учень) ;

Срібною медаллю – 3.6 % (2 учні) 20.6 %;

4) Свідоцтвом з відзнакою -12.3 % (10 учнів);

5) Похвальним листом -14.2 %; (81 учень);

6) Похвальною грамотою – 3.6 % (2 учні).

2018-2019 р.р.

1) На «7» - «12» - 50.6%;

2) На «10» - «12» - 14.7%;

3) Золотою медаллю -6.2% (4 учні) ;

Срібною медаллю –1.5% (1 учень) ;

4) Свідоцтвом з відзнакою -7% (5 учнів);

5) Похвальним листом -15.8%; (87 учнів);

6)Похвальною грамотою – 3.1 % (2 учні).

Одним їз головних інтелектуальних змагань на освітньому просторі України, покликаних заохотити учнівську молодь до поглибленого вивчення окремих предметів, до стимулювання творчого самовдосконалення дитини, до виявлення обдарованості є Всеукраїнські учнівські олімпіади та мовні конкурси. Робота по підготовці учнів до олімпіад копітка та серйозна. Проте якщо об’єднуються самовідданий педагог і обдарований учень - результат завжди буде. Динаміка зростання кількісного показника – дипломів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад відслідковується вже протягом останніх п’яти років.

Результати Всеукраїнських учнівських олімпіад ІІІ (обласного) етапу

2018 – 2019 р.р.

Всеукраїнський диплом ІІІ ст.

Диплом І ступеня - 0;

Диплом ІІ ступеня - 4;

Диплом ІІІ ступеня - 9;

Всього - 13.

Конкурс ім. П. Яцика -1 диплом І ступеня, 1 диплом ІІІ ступеня.

Багато уваги приділяється науково-дослідницькій роботі з учнями.

Результативність участі в конкурсах-захистах МАН:

Колінько А.П. – диплом І ступеня в обласному етапі (Косяк І. – 2019) і диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту (Богомолова А. – 2018)

Коцюк Г.Ф. – диплом І ступеня (Чеботаєв О. - 2018) у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких та раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму.

Учні Деснянського НВК є активними учасниками всеукраїнських та міжнародних конкурсів з інформатики «Бобер», з біології «Колосок», з української мови та зарубіжної літератури «Соняшник», географії «Геліантус», з історії «Лелека», з англійської мови «Гринвіч», з математики «Кенгуру», з фізики «Левеня», з історії «МАН - юніор».

Педагогічний та учнівський колективи Деснянського НВК є учасниками Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства під назвою «Демократична школа». Це спільний проект України і Норвегії. У попередньому навчальному році ми закінчили дворічний перший етап цього проекту, в якому брали участь 32 навчальних заклади України.

Зараз ми перейшли в другий дворічний етап під назвою «Формування та оцінювання громадянських компетентностей в освітньому процесі на рівні базової середньої освіти», в якому беруть участь лише десять шкіл України. Головною метою цього проекту є:

1) формування громадянської відповідальності як наскрізної змістовної лінії на уроках всіх навчальних предметів;

2) визнання цінностей демократії, відкритість до інших культур, переконань та світогляду, формування навичок автономного навчання, навичок співпраці тощо.

Крім того участь у проекті перетинається з науково- методичною проблемою закладу. Хочу сказати, що за час роботи в проекті діти і вчителі гімназії категорично поміняли погляди на спілкування, взаємовідносини, участь у житті не тільки закладу, а і громади вцілому.

Іншим проектом, в якому ми приймаємо участь є проект «Інтелект України». З першого по шостий клас, а значить шостий рік поспіль, один з класів паралелі, а їх зазвичай три або чотири, є учасниками цього проекту, сутність якого полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці, розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення уяви та уваги; розвитку якостей особистості школяра-цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо.

До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована , уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач.

Третій проект – це Всеукраїнський пілотний проект «Інтегрований курс природничих наук», в якому за спеціальною програмою вивчаються фізика, географія, біологія, хімія і екологія. Апробацію програми за цим проектом проходить один із трьох старших класів.

З метою підтримки обдарованої молоді, розвитку її творчих здібностей, залучення до практичної діяльності, підвищення ефективності роботи творчих педагогів, популяризації інтелектуальних ігор, як засобу виховання і організації дозвілля школярів в Деснянському навчально-виховному комплексі було зформовано команду для участі в Чернігівському обласному Чемпіонаті з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» серед школярів, де команда НВК з честю вийшла до фінальної частини змагань, показала високий рівень знань і інтелекту та завоювала серця і вболівальників, і журі та ведучої змагань.

З метою виховання громадян-патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України, як високоморальних особистостей, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навиками, здатних реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства команда Деснянського НВК вже три роки є учасником Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). В процесі розвитку команди спостерігається позитивна динаміка. Так у 2016 році ми були 23-ми, в 2017 році -21-ми, в 2018 році – 9-ми, в 2019 - ??

Звичайно, крім навчальної діяльності здобувачі освіти Деснянського НВК реалізують себе в творчості, спорті. Щорічно команди закладу з волейболу, футболу, баскетболу і легкої атлетики стають переможцями і призерами турнірів та змагань району і області. А танцювальний колектив «Юність» є неодноразовим переможцем і лауреатом обласних, Всеукраїнських і Міжнародних конкурсів.

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив НВК орієнтується на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, Управління освіти і науки Чернігвської облдержадміністрації, відділу освіти Деснянської селищної ради Чернігівської області.

В НВК щороку розробляється план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо втілення Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності, Програми профілактики ВІЛ-інфекцій, заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя тощо.

В основу планування виховної роботи покладено творчий розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована проблемній темі закладу: «Реалізація соціальної функції виховання та розвиток особистості в умовах демократичної школи».

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи здійснювалися за основними напрямками:

· ціннісне ставлення особистості до себе;

· ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

· ціннісне ставлення особистості до праці;

· ціннісне ставлення особистості до природи;

· ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва;

· ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Щороку проводяться традиційні заходи:

· свято Першого дзвоника (ЗДВР, педагог-організатор, вчителі мистецтва, хореографії);

· спортивно-патріотичне свято «Ми – патріоти України!» (вчителі фізкультури, мистецтва, біології, основ здоров’я);

· вибори Голови учнівського самоврядування НВК (ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники 9-10 класів);

· конкурс дитячого малюнка на асфальті до Міжнародного дня миру на тему: «Миру в Україні – бути!» (ЗДВР, класні керівники 1-4 класів);

· конкурс-виставка композицій виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки Осені» (ЗДВР, педагог-організатор, класні керівники 1-11 класів);

· свято до Дня учителя «Учителю! Вклоняємось доземно перед великим іменем твоїм!» (ЗДВР, педагог-організатор, вчителі мистецтва, хореографії);

· спортивно-патріотичні змагання до Дня українського козацтва «Козацькі розваги» (5-6кл, ЗДВР, вчителі фізкультури), «Котигорошко» (3 кл, вчителі фізкультури, педагог-організатор);

· уроки пам’яті «Без права на забуття» ( роковини трагедії Бабиного яру) (класні керівники 1-11 класів);

· уроки пам’яті «З присвятою замордованим голодом…» (до Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні) (класні керівники 5-11 класів);

· інформаційні хвилинки «14 грудня – День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС» (класні керівники 1-11 класів);

· конкурс «Нумо, хлопці!» (вчителі ЗВ, фізкультури, мистецтва, класні керівники 10-11 класів);

· виставка «Новорічна композиція» (ЗДВР, класні керівники 1-11 класів);

· Новорічні свята (із залученням артистів:керівників гуртків Остерського будинку творчості дітей та юнацтва, Чернігівського ВМЦ Сухопутних військ ЗСУ);

· тематичні виховні години: до Міжнародного дня людей похилого віку, Дня захисника України, з нагоди річниці визволення України від гітлерівських військ, Дня партизанської слави, Дня гідності та свободи «Герої не вмирають… Просто йдуть…», Дня Збройних сил України, до Дня Соборності України «Україна – соборна держава»( флешмоб «Ланцюг єдності»); до Дня пам’яті героїв Крут; до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; до Дня Європи «Україна – держава європейська» (класні керівники 5-11 класів);

· проведення акцій: «Милосердя» (допомога учасникам АТО), «Макулатурінг», «Опале листя», «Посади дерево», благодійна допомога військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО (збір макулатури, коштів, харчів, написання «Лист до солдата», виготовлення патріотичних стрічок, малюнків, відвідування поранених (шпиталь), проведення благодійних концертів в рамках співпраці з 169 НЦ, Деснянським шпиталем.

· місячник «Увага! Діти на дорозі» (класні керівники 1-11 класів);

· загальношкільний захід до Дня Героїв Небесної сотні (ЗДВР, учнівський парламент);

· західи з нагоди Дня народження Т. Г. Шевченка (вчителі української мови та літератури);

· тематичний тиждень з нагоди 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років (Дейко Л.М., Паньок В.П.);

· виставка-конкурс «Великоднє розмаїття» (класні керівники 1-11 класів);

· уроки памяті до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом, участь у заходах селища (ЗДВР, вчителі мистецтва, класні керівники 9-11 класів);

· загальношкільна акція до Дня вишиванки «А над світом українським вишиванка квітне»;

· свято Останнього дзвоника (ЗДВР, педагог-організатор, вчителі мистецтва, хореографії);

· тижні безпеки життєдіяльності в період осінніх, зимових, весняних і літніх канікул.

В рамках екологічного виховання відбуваються місячники з благоустрою, трудові екологічні десанти з покращення прилеглої до навчального закладу території, території містечка та парку відпочинку.

З метою виховання учнів закладу засобами театрального мистецтва діти постійно є активними глядачами різноманітних вистав виїзних театрів та студій («Вояж» (м.Київ), Ніжинський академічний український драматичний театр імені М. Коцюбинського для початкової школи); учні 5-11 класів разом із класними керівниками та батьками відвідують вистави театрів м.Чернігів та м.Київ.

Профорієнтаційна робота побудована на зв’язку навчального закладу з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами. Як на базі НВК, так і на базі ВНЗ систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками технікумів, коледжів та вищих навчальних закладів (м. Чернігів, Київ, Біла Церква, Катюжанка тощо);

Класними керівниками впродовж навчального року проводяться виховні години профорієнтаційного спрямування. Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надають соціальний педагог та психолог, які проводять анкетування учнів, індивідуальні бесіди, консультації щодо вибору майбутньої професії.

Правове виховання учнів НВК реалізовується через проведення бесід з правових знань, профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі, тижнів захисту прав дітей, попередження жорстокості та насильства та Всеукраїнського тижня права, бесід з антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди, тижня пропаганди «За здоровий спосіб життя».

У ході тижнів випускалися постери (учнівський парламент), в бібліотеці працювали виставки літератури з даної тематики та проводилися окремі заходи:

· Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини ( класні керівники 1-11 класів);

· правовий «Брейн-ринг» ( для учнів 9 класів, Паньок В.І.);

· перегляд відео мультфільмів «Я і мої права» (5 – 6 кл, Паньок В.П.);

· виставка малюнків «Права людини – очима дітей» ( класні керівники 1-11 класів);

· виховні години в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (класні керівники 5-11 класів);

· акція «Наші долоні проти насильства!» (ЗДВР, 1-4 кл, 5-11 кл класні керівники);

· тренінг «Ми проти насильства!» ( психолог, соціальний педагог);

· анкетування «Поширення та форми насильства серед школярів» (психолог);

· бесіди для батьків «Попередження насилля в родині» ( класні керівники 1-11 класів);

· акція «Синя стрічка» ( психолог, 7-8 кл);

· бесіди «Шкідливі звички. Не дай себе обдурити» (1-2 кл, класні керівники), «Умій організувати своє дозвілля» (3-4 кл, класні керівники), «Хвороби, викликані алкоголем» (5 кл, класні керівники), «Наркоманія – тяжке захворювання» (6 кл, класні керівники), «Підлітку особливо шкідливий алкоголь» (7 кл, класні керівники), «Від пияцтва до злочину – один крок» (8 кл, класні керівники), «Божевілля з моєї вини» (9 кл, класні керівники), «Зроби свій вибір на користь здоров’я» (10-11 кл, класні керівники), «СНІД! Не залишимось байдужими!» (5-11 кл, класні керівники), «Ні, тютюнопалінню!» (5-11 кл, класні керівники);

· тренінг з елементами гри для учнів 5-х, 6-х класів «Чи знаєш ти правила здорового способу життя» (Ященко М. І.);

· інформаційна блискавка для учнів 7-х класів «Твоє життя – твій вибір» (Шафорост А. В.);

· Акція «Червона стрічка» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом( вчителі основ здоров’я).

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі протягом навчального року класні керівники проводять батьківські збори, на яких розглядають питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в НВК працювали класні керівники, педагог-організатор, соціальний педагог, психолог, заступник директора з виховної роботи.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнями, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, разом із соціальним педагогом, заступником директора з виховної роботи обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі, проводять роботу з учнями з попередження правопорушень, пропусків занять без поважних причин, порушень дисципліни.

НВК взаємодіє та співпрацює з батьківською громадськістю. Батьківські громади надають посильну допомогу навчальному закладу в озелененні класних кабінетів, ремонті та методичному забезпеченні класних кімнат. Також батьківські колективи сприяють у проведенні родинних свят, конкурсів, організації екскурсій.

Протягом навчального року проводяться батьківські збори, засідання голів батьківських громад, де розглядаються наступні питання:

1. Аналіз роботи за минулий рік, формування позитивних тенденцій розвитку.

2. Забезпечення співпраці НВК, сім’ї та громадськості.

3. Адаптація учнів перших класів до навчання у школі.

4. Моніторинг стану здоров’я учнів. Ухвалення порад та пропозицій щодо здорового способу життя учнів.

5. Про організацію харчування учнів. Харчування учнів 1-11 класів пільгової категорії.

6. Про єдині вимоги для учнів.

7. Аналіз успішності, поведінка та відвідування учнями навчальних занять.

8. Профілактика дитячого травматизму, бездоглядності та безпритульності учнів закладу.

9. Попередження правопорушень серед школярів.

10. Про інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії торгівлі людьми.

11. Участь батьківської громадськості в організації та проведенні Новорічних свят.

12. Організація роботи щодо правового виховання у навчальному році.

13. Організація роботи щодо збереження і зміцнення здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

14. Про партнерство НВК і сім’ї заради творчого освітнього та виховного розвитку дитини.

15. Особливості здачі ЗНО та ДПА у навчальному році.

Значна увага приділяється створенню належних умов для навчання учнів соціальних категорій. Проводилося обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей-інвалідів, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, традиційні доброчинні акції з покращення матеріального становища та надання посильної допомоги дітям пільгових категорій.

Проаналізувавши роботу навчального закладу, слід зазначити, що всі учні НВК були задіяні в навчально-виховному процесі,значна частина залучена до роботи гуртків, спортивних секцій, позакласної та позашкільної роботи. Педагоги закладу докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян-патріотів України, людей, спроможних увійти у нове життя та йти обраним шляхом.

Практичним психологом проводилась робота відповідно до Законів України за напрямками:

- психодіагностична робота (групова та індивідуальна форми);

- консультаційна робота;

- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота (групова та індивідуальна форми);

- психологічна просвіта,;

- навчальна діяльність;

- організаційно-методична робота;

Організація роботи практичного психолога базувалася на поєднанні таких компонентів: психологічного супроводу розвитку учнів; заходів, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень; запиту і специфіки навчального закладу; власного плану діяльності.

Основні завдання :

1. Участь у реалізації Державних та просвітницьких программ.

2. Робота з дітьми (адаптація до умов навчального закладу та особливостей навчально-виховного процесу; вивчення психологічних особливостей дитини/колективу; корекція та розвиток індивідуально-психологічних особливостей; профілактика та подолання асоціальних проявів в поведінці дітей, негативних явищ в учнівському середовищі; формування життєвої компетентності, здорового способу життя).

3.Робота з педагогічними працівниками (психологічна просвіта/консультування з актуальних питань навчально-виховного процесу, особистісної сфери; психологічний супровід функціонування дитячого/педагогічного колективу на різних етапах його існування; профілактика емоційного вигорання вчителів; вивчення особливостей педагогічної діяльності; технології психологічного супроводу педагогів під час атестації).

4.Робота з батьками (психологічна просвіта/консультування з питань розвитку та особливостей особистості у різних вікових періодах; вивчення особливостей умов сімейного виховання, мікроклімату).

5.Психологічний супровід розвитку обдарованих учнів і учнів гімназії.

6.Психологічний супровід учнів з особливими освітніми потребами.

Пріоритетний напрямок роботи практичного психолога направленість на здоровий спосіб життя, життя без насильства, підвищення стресостійкості школярів, психологічний супровід обдарованих дітей, корекційно-розвивальна робота з дітьми, які навчаються в інклюзивному класі.

Робота з метою реалізації програм здійснювалася згідно річних планів.

Протягом навчальних років практичним психологом здійснювалась психологічна діагностика учнівської молоді, з метою отримання інформації для створення в освітньому закладі умов для максимально успішного особистісного розвитку, навчання і соціалізації дитини. Проводилась діагностика для контролю за адаптацією учнів 5 класів (визначення типу темпераменту, самооцінки, рівня тривожності, оцінка рівня адаптації, соціометрія, а також додаткове тестування учнів, які мали ознаки дезадаптації).

Одним із напрямків роботи практичного психолога було визначення обдарованості та моніторинг розвитку обдарованих, талановитих та здібних учнів, розроблення рекомендацій зі створення сприятливих умов навчання та виховання.

Виявлення обдарованих учнів шляхом психодіагностики, спостереження, вивчення продуктів творчої діяльності проводилися у 4 етапи та мали мету:

1) допомогти дитині. усвідомити себе, посилити сильні сторони особистості, відкоригувати їх слабкі сторони та компенсувати слабкі сторони за рахунок розвитку сильних сторін.

2) створити умови мобілізації особистісних ресурсів (психологічна мобілізація) — допомогти створити себе.

З учнями 9-11 класів проводилась профорієнтаційна робота для виявлення своїх професійних здібностей та нахилів.

Проводились діагностичні заміри з вивчення причин низької навчальної результативності учнів, діагностика вчителів по проблемі над якою працював навчальний заклад. Всі результати досліджень доводилися до всіх учасників навчально-виховного процесу під час консультацій, консиліумів, виступів перед педагогічним колективом на педрадах, семінарах, нарадах , виступів перед учнями та батьками.

За результатами досліджень проводилася просвітницька та корекційно-розвивальна робота.

Проведено бесіди, заняття та тренінгі: «Знайомство», «Пізнаємо й творимо себе», ігри «Пам'ять, увага. мислення», «Розвиток творчих здібностей», «Дієта радості», «Спілкуватися-це здорово!» для 5 кл., «Конструктивне вирішення конфлікту», «Майстерня успіху», «Здоров’я – дорожче за золото», «Що прикрашає людину?» для 6 кл., «Розвиток уваги та мислення», «Тренінг розвитку мислення», «Тренінг розвитку моральних почуттів», «Лідер і лідерство», «Як обминути лихо?(профіл. торгівлі людьми)», «Плітки…що з цим робити?» для 7-8 кл., «Вибір професії-крок до життєвого успіху», «Що ти знаєш про СНІД?», «Я це зможу!», «Самовизначення», «Кохання як засада подружнього життя», «Вплив реклами на свідомість», «Запобігання участі підлітків у сектах», «Основи таймменеджменту», « Наркоманія- чума 21 ст.», «Як легко скласти іспити» для 9-11 кл.

Проводяться відповідно до індивідуальних потреб корекційно-розвивальні заняття з дітьми, які навчаються в інклюзивних класах.

У вигляді навчальної діяльності проводяться урок «Психологія» 11 кл. та гурток «Рівний-рівному» ( програма спрямована на здоровий спосіб життя та життя без насильства).

Для учнів, педагогів і батьків були проведені індивідуальні та

групові (лекторії) консультації за їхнім власним запитом, а також згідно річного плану і за індивідуальним запитом (на зборах, педрадах, консиліумах, семінарах).

Постійно поповнювалася та змінювалась інформація на стенді «Вісник соціально-психологічної служби» для учнів, батьків, педагогів, кабінет поповнювався методичними матеріалами, бланками, картками, МАК, літературою, фаховими журналами.

Соціальний педагог Деснянського НВК забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей в системі освіти, сприяє взаємодії навчального акладу, сім'ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції ті інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій - з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Перед соціальним педагогом школи поставлені завдання:

- забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального та морального здоров’я особистості;

- формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально-значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки;

- створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей дитини, її позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, її пристосованості до життя, попередження тупикових ситуацій в особистому розвиту;

- надання комплексної соціально-психолого-педагогічнолї допомоги і підтримки;

- вести серед батьків роботу щодо роз`яснення правових та педагогічних знань;

- представляти інтереси учнів в органах законодавчої та виконавчої влади.

В своїй роботі користується наступними нормативно-правовими документами:

-Закон України «Про освіту» (від 23.03.1996р.№100а/96-ВР зі змінами і доповненнями);

-Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (№ 2558- ІІІ від 21.06.2001р.);

-Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (№3739-17 від 20.09.2011р.);

-Закон України «Про попередження насильства в сім'ї » (№ 2789-ІІІ від 15.11.2001р.);

-Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.03.2001р.)

- лист МОН України «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби системи освіти та прірітетні напрями діяльності у 2017-2018 н.р.» (від 28.07.2017 р. №1/9-414)

-посадова інструкція соціального педагога;

-етичний кодекс соціального педагога та інші.

Основною метою роботи соціального педагога в період є створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини (фізичного, соціального, духовно - морального, інтелектуального), надання їй комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист прав дитини (соціальний, психолого-педагогічний та моральний) у її життєвому просторі.

Протягом звітного періоду соціальний педагог працював над проблемою «Профілактика насильства та жорстокості в учнівському середовищі».

Діяльність проводилась за такими напрямками :

- діагностична ;

- прогностична:

- консультаційна;

- соціально – перетворювальна;

- профілактична;

- навчальна діяльність;

- організаційно – методична;

- зв’язки з громадськістю.

На початку кожного навчального року СП разом з класоводами та класними керівниками складає соціальні паспорти класів та школи. Під час проведення індивідульних бесід з класними керівниками та директором школи , визначались діти, які безпосередньо потребують особливої уваги з боку соціального педагога. З метою спостереження та виокремлення проблем у поведінці учнів соціальним педагогом відвідувались уроки, проводились групові та індивідуальні бесіди для здійснення корекційного впливу на їх поведінку на уроках, перервах, позаурочний час.

З метою профілактики здорового способу життя соціальним педагогом були проведені наступні бесіди з учнями:

- « Скажемо: СТОП ! Наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму» ( 9 – 11 класи)»;

- «Що тобі відомо про ВІЛ/СНІД ?» ( 10-11 класи )

- «Шкідливість куріння» з елементом анкетування «Тютюн здоров’ю не товариш» ( 6 клас )

- «Загроза наркотиків» ( 9-11 класи);

- «Комп’ютерні ігри. Як не нашкодити собі ?» ( 5 – 6 класи);

- «Пірсінг та татуювання» ( 7 клас);

- «Шлях до справжнього кохання» ( 8-11 класи) . Під час проведення бесід учням були продемонстровані відеоматеріали про шкідливість куріння, вживання спиртних напоїв та наркотиків та інші

З метою згуртування учнівського колективу були проведені бесіди на тему:

- «Дружба в житті людини» ( 4 клас);

- «Справжній лідер – хто він ?» ( 3 клас);

- «Порядна дитина, яка вона ?» ( 1 клас).

- «Права дитини» ( 6 клас);

- «Скажи насильству в сім’ї та школі - Ні!» ( 5-11 класи ).

Щотижнево проводиться операція «Ні! – палінню » . Під час перевірки виявляються діти схильні до паління, з ними проводяться індивідуальна та групова робота. Під час операції «Урок», соціальний педагог виявляє учнів, які запізнюються на заняття , не з’являються на урок. Багаторічна робота дала позитивний результат. Відмічається зменшення спізнень і прогулів уроків учнями. Постійно ведеться роз’яснювальна робота серед учнів.

Індивідуальні та групові консультації соціальним педагогом проводились на таку тематику:

- проблема навчання та виховання учнів (педагогічні працівники);

- труднощі у спілкуванні з однолітками (учні);

- проблеми з дисципліною та відвідуванням учнями уроків (педагогічні працівники, учні, батьки);

- труднощі у спілкуванні з батьками (учні, батьки);

- сімейні конфлікти (учні, батьки).

Велика увага приділяється роботі з батьками. Тематика виступів на батьківських зборах народжується із проблем, які треба вирішити в тандемі з батьками, заручитися їх підтримкою і допомогою. Наприклад : «Допомога сім’ї у адаптації дитини до школи», «Відповідальність за виховання дитини та недопустимість будь – яких форм насильтства», «Взаємодія школи та сімї’», «Запобігання насильству над дітьми» і т.д.

З педагогами : індивідуальні консультації «За результатами соціально – психологічних досліджень»; з приводу дітей з проявами девіантної поведінки та учнів соціально - незахищених категорій; групові консультації з учителями « Ефективна взаємодія учителя і учнів», «Складні проблеми: насильство у сім’ї», психолого-педагогічний консіліум з питання «Адаптованість учнів 5-х класів до навчання в школі»; психолого-педагогічний семінар для вчителів «Профілактика професійного вигорання» (заняття з елементами тренінгу).

Зв’язки з громадськістю :

- співпраця з соціальною службою селища ;

- відвідування учнів вдома та складання актів обстеження;

- співпраця з дільничним інспектором;

- з керівниками гуртків, щодо відвідування гуртків учнями;

- співпраця з організацією «Грім» м. Козелець;

- співпраця з районною службою зайнятості, участь в конкурсах.

В Деснянському НВК створено орган учнівського самоврядування – учнівський парламент, який має президента та його заступника, структурні підрозділи – міністерства, що працюють за напрямками науки, внутрішніх справ учнівської громади, культури та спорту. Членами парламенту є учні 5-11-х класів, по 2 від кожного класу. Парламент має власний річний план, в реалізації якого тісно співпрацює з педагогічним колективом. Вищим органом учнівського самоврядування є конференція здобувачів освіти Деснянського НВК. Парламент забезпечений окремою кімнатою, комп’ютерною технікою, підключеною до мережі інтернет, меблями і необхідними матеріалами. Члени парламенту є волонтерами в пришкільному оздоровчому таборі «Патріот» початкової школи.

Для адміністрації закладу, і для інших учасників освітнього процесу важлива результативність навчання при отриманні документа про освіту. Індикаторами цього є державна підсумкова атестація, загальнонаціональне оцінювання і вступ до вищих навчальних закладів.

За результатами ЗНО серед закладів загальної середньої освіти області Деснянський НВК знаходився: у 2018 році ми знаходились на 24 місці серед 323 шкіл області, а в Україні на 1546 місці із приблизно 11000 шкіл, у 2019 році- 32 місце в області,в Україні- 2133 місце.

Результати вступу випускників НВК:

Рік Кількість учнів ВУЗ Бюд. Контр. % вступу до ВУЗ Коледж Бюд. Контр. ПТУ Бюд. Контр. Працюють
2017-2018 55 49 21 б 89% 3 0 б 1 0 б 2
28 к 3 к 1 к
Двоє дітей не вступало
2018-2019 65 60 27 б 92% 2 1 б 0 2
33 к 1 к

1 дитина хворіє ( Савчук Дарія)

НВК має дружні зв’язки і угоди про співпрацю з :

1) Чернігівським національним технологічним університетом;

2) Київським Національним авіаційним університетом;

3) Інститутом журналістики Київського університету ім. Б.Грінченка;

4) Київським кооперативним інститутом бізнесу і права;

5) Київським міжнародним університетом;

6) Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут»;

7) Комунальними позашкільними навчальними закладами «Чернігівська і Київська Малі академії наук учнівської молоді»;

8) Остерською гімназією;

9) Комунальним закладом освіти «Навчально-виховний комплекс « Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1-Покровська гімназія», Покровської селищної ради Дніпропетровської області;

10) 169 НЦ.

Такі відносини дають нам не тільки орієнтувати випускників на пільговий вступ до певних закладів чи певні спеціальності, а надають можливість до методичної, технологічної і інформаційної співпраці з викладачами і науковцями вищого рівня.

Додержання вимог щодо забезпечення та нешкідливих умов праці та навчання здобувачів освіти здійснюється згідно ст.27 та ст.68 Конституції України, ст. 51п.1 та ст.57п.1 Закону України «Про освіту»; ст..22 п.1 Закону України «Про загальну середню освіту»; Закону України «Про охорону праці»; Закону «Про пожежну безпеку», «Про цивільну оборону України»; Кодексу законів про працю України та іншими законодавчими та нормативними документами про охорону праці.

На виконання цих нормативних актів в закладі проводиться робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання та праці, створено службу з охорони праці, призначено відповідальних Паньок В.П., Рекуна В.М. Питання знаходяться на постійному контролі адміністрації НВК.

В закладі розглянуті на загальних зборах трудового колективу і затверджені наказом по НВК правила внутрішнього трудового розпорядку, режим роботи навчального закладу, структура навчального року. Також на основі типового положення розроблено і затверджено положення про службу охорони праці і техніки безпеки Опорного закладу.

У колективному договорі встановлено взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально - економічних відносин, зокрема: режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку, умов і охорони праці.

Адміністрація НВК проходила планове навчання з охорони праці в Навчально-методичному центрі ЦЗ та БЖД Чернігівської області.

В закладі на початку кожного навчального року видається наказ «Про організацію роботи і ведення охорони праці». Розробляються згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці і затверджуються відповідним наказом, реєструються у окремому журналі інструкції працівників з охорони праці та посадові інструкції працівників.

Щороку Опорний заклад отримує акт перевірки готовності закладу до нового навчального року відповідно до рішення спеціальної комісії, та видає акти – дозволи на готовність кабінетів до роботи у навчальному році та наказ про « Про підготовку Деснянського НВК до нового навчального року».

Особою, відповідальною за охорону праці, проводяться відповідні інструктажі: вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий, інструктаж на робочому місці. Інструктажі реєструється у відповідних журналах.

Всі працівники закладу до кінця серпня поточного року проходять обов’язковий медичний огляд. Особи, які прийняті на роботу в навчальний період, проходять медогляд до виходу на роботу. Учні за результатами медогляду поділяються на групи здоров’я на уроках фізичної культури і хореографії. Листи поділу на групи знаходяться в класному журналі, у вчителя фізкультури і медичної сестри. Два рази на навчальний семестр класні керівники і класоводи уточнюють відповідність стану дитини за медичною довідкою до певної групи здоров’я.

Санітарний стан в закладі підтримується відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 63 від 14.08.2001 року.

В закладі розроблено і затверджено план евакуації на випадок пожежі чи інших надзвичайних ситуацій, який розміщений на кожному поверсі. Два рази на рік проводяться навчання по його виконанню.

Також в кабінетах і коридорах розміщено попереджувальні, інформуючи написи: 220 вольт, електрощитові, небезпечно для життя, запасний вихід, вогнегасник, пожежний кран, гідрант.

В заклад закуплено 30 вогнегасників, 5 пожежних сокір, 5 багрів.

В коридорах оформлено куточки цивільного захисту, правил дорожнього руху, пожежної безпеки, електробезпеки,поводження на воді, льоду,особистої гігієни та правильного харчування.

В Деснянському НВК створена комісія з питань надзвичайних ситуацій, розроблений план основних заходів цивільного захисту, затверджено Положення про формування цивільного захисту, проводяться заняття з питань цивільного захисту, які фіксуються у спеціальному журналі.

Діяльність із пожежної та цивільної безпеки регламентується наказом «Про організацію охорони праці», «Про заборону тютюнопаління в Деснянському НВК», «Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки».

Послуги з організації харчування здобувачів освіти Деснянського НВК і його філії надаються ТОВ «Шкільний сервіс». Орієнтовне двотижневе меню погоджено начальником Козелецького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області та затверджене директором ТОВ «Шкільний сервіс».

Контроль за організацією харчування здійснюється відповідно до наказів «Про організацію харчування у І семестрі в Деснянському НВК та Морівській філії», «Про організацію харчування в Деснянському НВК та Морівській філії в ІІ семестрі 2018-2019 н.р.».

Асортимент буфету контролюється відповідно до додатку 9 Державних санітарних норм і правил.

Регулярно допомогу в контролі якості харчування надає батьківська громада закладу.

Навчальні кабінети Деснянського НВК в більшості підтримуються і ремонтуються за підтримки батьківських громад класів, які до них приписані. Загальні приміщення, технічні, спортмайданчики та вільні від класів навчальні кабінети ремонтуються за рахунок розпорядника коштів.

За звітній період в закладі:

1) виконана санітарна вирубка аварійних і засохлих дерев на території закладу;

2) встановлено на території урни для сміття;

3) відремонтовано технологічну майстерню;

4) забезпечено ноутбуками хореографа, психолога, педагога – організатора, майстерню, парламентську кімнату;

5) відремонтовано бібліотеку і фондову кімнату;

6) встановлено два бойлери підігріву води;

7) створено костюмерну кімнату;

8) відремонтовано холл на вході в корпус № 1 і № 2, холл в початковій школі і біля їдальні;

9) відремонтовано і встановлено крісла в холі початкової школи та коридорах корпусу № 1;

10) відновлено водопостачання в кабінетах початкової школи;

11) відновлено роботу і відремонтовано туалет для вчителів в початковій школі;

12) створено профспілкову кімнату;

13) відремонтовано медичний кабінет;

14) відремонтовано спортивну і спортивно-хореографічну кімнату;

15) пофарбовано підлогу великого спортивного залу;

16) холл початкової школи облаштовано сучасними інформаційними стендами «Права та обов’язки учнів», «Особиста безпека», «Пожежна безпека», « Правила безпеки на дорогах», «Державні і народні символи України», «Розклад занять», «Відмінники освіти», «Шкільний вісник», «Поради логопеда», «Наша школа – наш дім» та інші.

17) коридори старшої школи облаштовано стендами «Державні символи України», «Розклад уроків», «Правила гігієни», «Острівець здоров’я», комплект стендів «Українське воїнство – історичний шлях».

18) реконструйовано освітлення великого спортивного залу;

19) ремонт і переобладнання електромереж в навчальних кабінетах;

20) відремонтовано кабінет іноземної мови в початковій школі;

21) створено кабінет інформатики в початковій школі.

Всі мережі і комунікації закладу підтримуються в належному стані.

На закінчення відмічаю основні пріоритети і перспективи розвитку Деснянського навчально- виховного комплексу на майбутнє:

1) надання якісних освітніх послуг;

2) наполеглива робота над реалізацією проблеми закладу, через участь у Всеукраїнських проектах та згідно Концепції Нової Української школи;

3) формування ключових компетентностей у здобувачів освіти під час освітнього процесу, які сприятимуть формуванню відповідального громадянина, що поважає права людини, вміє критично мислити, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу, а також розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;

4) тісна співпраця з відділом освіти, Деснянською селищною радою та 169 навчальним центром;

5) створення кабінету медіа грамотності (Медіацентру);

6) створення учнівської лабораторії «Енштейн»;

7) створення учительських та дитячих проектів з формування громадянської компетентності;

8) випуск збірника вправ з формування громадянської відповідальності (із досвіду вчителів);

9) співпраця з навчальними закладами ОТГ через проведення спільних заходів;

10) відновлення участі команди КМІД в інтелектуальних конкурсах через співпрацю з іншими навчальними закладами.

Фінансово-господарська перспектива розвитку закладу:

1) встановлення системи зовнішнього відео спостереження;

2) встановлення спортивного майданчика із штучним покриттям (42*22 м) і зовнішнього освітлення навколо нього;

3) встановлення металопластикових дверей в початковій школі;

4) ремонт їдальні;

5) ремонт коридорів Деснянського НВК (в сучасному стилі);

6) заміна линолеуму на плитку на другому поверсі корпусу № 2;

7) ремонт спортивних роздягалень;

8) ремонт стрілецького тиру;

9) ремонт методичного кабінету;

10) ремонт кабінету хореографії;

11) ремонт сходових прольотів вище третього поверха;

12) облаштування учительської кімнати в початковій школі;

13) встановлення в холлах LED – телевізорів для інформаційних повідомлень і проведення заходів;

14) заміна всіх застарілих вікон на склопакети;

15) облаштування в НВК тренажерного залу;

16) будівництво в опорному закладі спортивного залу ангарного типу;

17) заміна пожежних гідрантів і перезарядка вогнегасників.

Об’єднання зусиль всіх зацікавлених сторін є запорукою успіху в освітньому процесі і розвитку навчального закладу вцілому.

Кiлькiсть переглядiв: 995

Фотогалерея

/Files/images/981244_html_38ae7939.jpg

Дата останньої зміни 15 Вересня 2021

Цей сайт безкоштовний!